Aktualności Aptekarskie
Aktualności


W związku z napływającymi do Naczelnej Izby Aptekarskiej informacjami...


Pan Konstanty RADZIWIŁŁ Minister Zdrowia
 

W związku z napływającymi do Naczelnej Izby Aptekarskiej informacjami oraz pytaniami od aptekarzy, dotyczącymi wątpliwości w zakresie wydawania pacjentom leków z wykazu leków refundowanych, które występują w więcej niż jednej odpłatności, z których to odpłatność wyższa przynależy do wskazań off labell, oraz że zaordynowany lek w wskazanej odpłatności nie przysługuje pacjentowi w danej grupie wiekowej, proszę o wyjaśnienie, jak osoba wydająca lek powinna zrealizować receptę w opisanych niżej sytuacjach.

Rozporządzenie z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 62) w§ 6 ust. 1 pkt 6 lit. b stanowi, że jeżeli lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych w więcej niż jednej odpłatności, osoba uprawniona:

czytaj więcej

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia 2017 r. znak: L.dz.P-223/2017 dotyczące terminów realizacji recept lekarskich, proszę o przyjęcie informacji w sprawie.


Pani
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska Prezes Rady
Naczelnej Izby Aptekarskiej

 
Szanowna Pani Prezes
 
W odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia 2017 r. znak: L.dz.P-223/2017 dotyczące terminów realizacji recept lekarskich, proszę o przyjęcie informacji w sprawie.
 

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia wyrażone pismem z dnia 8 maja 2008 r. znak: MZ­ PLO-460-5927-33/GK/0, wskazuje, iż w przypadku obliczania terminu ważności recepty nie jest możliwe przyjęcie zapisu art. 115 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 poz. 459 j.t.) stanowiącego: ,,Jeśli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą", gdyż spowodowałoby akceptację realizacji recept dnia  31, 32 (lub dłuższego), w przypadku, gdy koniec terminu przypada w dni wolne lub sobotę. Przyjęcie wykładni Kodeksu cywilnego nie jest także możliwe w wyniku zapisu art. 11O który wskazuje, że cytowany powyżej przepis stosuje się w przypadku gdy inna ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna oznacza termin nie określając  sposobu  jego  obliczenia.  Treść  §  17  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 62 z późn. zm.) wyraźnie wskazuje i precyzyjnie określa czas realizacji recept tj. ,,Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia ...". Zapis ten wyraźnie wskazuje, że recepta nie może być zrealizowana w dniu 31, 32 (lub dłużej) od daty jej wystawienia,  przez farmaceutę w aptece. Także wyjątki od tej regulacji są precyzyjnie i ściśle zdefiniowane w powyższym rozporządzeniu.

czytaj więcej

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach


Pani
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska Prezes Rady
Naczelnej Izby Aptekarskiej

 
Szanowna Pani Prezes
 

W wyniku stanowiska Ministerstwa Zdrowia wyrażonego w piśmie z dnia 16 listopada 2017 r. znak: PLO.461.580.2016.BRB.664350, popartego opinią dr n. farm. Elwiry Telejko - Konsultanta Krajowego w dziedzinie farmacji aptecznej, nie podlega refundacji ze środków publicznych sprzedaż jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w oryginalnym opakowaniu wytwórcy, lub jego części w opakowaniu własnym apteki, niezależnie od wydanej pacjentowi ilości leku.
 
Narodowy Fundusz Zdrowia podejmuje działania mające na celu przedstawienie powyższych zmian w refundacji leków recepturowych, oddziałom wojewódzkim NFZ oraz aptekom które mają podpisaną z Funduszem umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę.
 
Zwracam się więc z prośbą o udostępnienie i przekazanie „Komunikatu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców    farmaceutycznych    w    aptekach"    Okręgowym    Izbom    Aptekarskim    oraz zainteresowanym  farmaceutom.

czytaj więcej

Zmiana kategorii dostępności produktu leczniczego Neosine forte, syrop, 500 mg/5ml.

Szanowni Państwo,
 
W imieniu Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. niniejszym informujemy, że zgodnie
z Zawiadomieniem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 11 kwietnia 2017 roku zmianie uległa kategoria dostępności produktu leczniczego Neosine forte, syrop, 500 mg/Sml.
Powyższe oznacza, że również produkty znajdujące się już w obrocie z oznaczeniem na opakowaniu„Rp - lek wydawany na receptę" mogą być wydawane bez recepty.

czytaj więcej

KOMUNIKAT

Do fachowych pracowników ochrony zdrowia wymaganego przez Plan Zarządzania Ryzykiem dla produktu leczniczego Braltus (Tiotropium, 10 mikrogramów / dawkę dostarczoną, proszek do inhalacji w kapsułce twardej)

 

czytaj więcej

Kod pocztowy pacjenta i numer kontaktowy telefonu lekarza nie muszą być umieszczane obligatoryjnie na recepcie

Informacja Ministerstwa Zdrowia

W związku z wejściem w życie z dniem 12 grudnia 2015 r. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991), która w zakresie danych umieszczanych na recepcie wprowadziła dodatkowo:

czytaj więcej

Zarządzenie NFZ ws. ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie nr 105/2015/DGL z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę.

czytaj więcej