Informacje z izby
Start


XXVII Sympozjum Historii Farmacji

XXVII Sympozjum Historii Farmacji

APTEKARZE NA DROGACH DO NIEPODLEGŁEJ

Stargard 25-27.05.2018


 

Patronaty Honorowe:

Prof. dr hab. Bogusław Machaliński, Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. przyr. Wojciech Giermaziak, Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej

Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Rafał Zając, Prezydent Miasta Stargard


 

Komitet Naukowy:
dr hab. prof. PAN
Iwona Arabas (Kierownik Muzeum Farmacji im. mgr A. Leśniewskiej w Warszawie);
dr hab. prof. UMP
Anita Magowska (Kierownik Katedry i Zakładu Historii Medycyny UMP);
dr hab. adiunkt US
Marcin Majewski (Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie);
dr n. o zdr.
Lidia Maria Czyż (Przewodnicząca Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm);
dr. n. med.
Tamara Raińska-Giezek (Prezes Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTFarm);
dr n. hum.
Wojciech Ślusarczyk (Zakład Historii Medycyny i Farmacji CM UMK)
dr n. med.
Joanna Nieznanowska (Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej PUM)


 

Patronat edukacyjny: Czasopismo Aptekarskie Redaktor Wiktor Szukiel.


 

KOMUNIKAT WSTĘPNY

Sekcja Historii Farmacji Oddziału Szczecińskiego PTFarm oraz Komitet Naukowy Sympozjum serdecznie zapraszają Państwa do wzięcia czynnego (lub biernego) udziału w XXVII Sympozjum Historii Farmacji, które odbędzie się w Stargardzie w dniach 25-27 maja 2018 r.

Proponujemy następujące tematy jako wątki przewodnie Sympozjum:

 • W stulecie odzyskania niepodległości, 1918-2018: udział aptekarzy w budowaniu niepodległej Rzeczypospolitej
  Zależy nam na pracach, które zaprezentowane wspólnie, ukażą w możliwie szerokiej perspektywie wkład farmaceutów w budowanie wolnej, demokratycznej, obywatelskiej Polski od okresu zaborów po czasy najnowsze: uczestnictwo w zbrojnych zrywach niepodległościowych i wojnach XIX i XX wieku, zaangażowanie w życie polityczne i społeczne II i III Rzeczypospolitej, czy też pracę organiczną, edukacyjną i charytatywną na rzecz współobywateli.

 • Apteki przez wieki: jak aptekarze kształtowali i wpływali na środowisko swojej pracy
  Ten temat Sympozjum ma służyć przedstawieniu wysiłków farmaceutów podejmowanych na przestrzeni dziejów dla ulepszania, upiększania i doskonalenia ich „małych ojczyzn”, czyli aptek i ich bezpośredniego otoczenia, od zagadnień architektonicznych i organizacyjnych po kwestie doskonalenia bezpiecznych warunków pracy w przyaptecznych laboratoriach.

 • Aptekarze jako uczestnicy (sprawcy / beneficjenci) cyrkulacji wiedzy i technologii na przestrzeni wieków, ze szczególnym uwzględnieniem roli polskich farmaceutów
  Przykładowe ujęcia: kolekcje przyrodoznawcze zakładane i gromadzone przez aptekarzy; udział aptekarzy w rozwoju leku roślinnego i chemicznego; wkład aptekarzy w transformację alchemii w „chymię” XVII i XVIII wieku oraz nowoczesną chemię; udział aptekarzy w tworzeniu i rozwoju przemysłu farmaceutycznego; współpraca i konflikty między aptekarzami i lekarzami przy wspomnianych wyżej pracach; rozwój naukowego i branżowego piśmiennictwa / czasopiśmiennictwa farmaceutycznego etc.

 • Varia

Opłata zjazdowa: 100 PLN;
Opłata zjazdowa dla słuchaczy stacjonarnych studiów doktorskich:
50 PLN

Opłatę prosimy wpłacać na konto:
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne ul. Długa 16. 00-238 Warszawa
Bank Pekao S. A.
58 1240 1138 1111 0000 0209 5949
Tytułem: „Sympozjum Stargard 2018” [
prosimy o podanie nazwiska]


Opłata zjazdowa pokryje częściowo koszt materiałów konferencyjnych, przerw kawowych i obiadowych, publikację pamiętnika i wydanie monografii zawierającej zrecenzowane referaty.


 

Ważne terminy:

Termin Sympozjum: 25-27 maja 2018;

Przesłanie formularza zgłoszeniowego: 31.01.2017;

Wniesienie opłaty zjazdowej: 31.01.2018


 

Miejsce Sympozjum: Hotel Mały Młyn ul. Gdańska 5. 73-110 Stargard

Możliwe miejsca zakwaterowania:

Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania. Noclegi można zarezerwować w następujących miejscach:

Hotel Mały Młyn ul. Gdańska 5 Stargard tel. 91 578 65 55

Hotel PTTK ul. Kuśnierzy 5 Stargard tel. 91 578 31 91 (nad Kanałem Młynówka)

Hotel Grodzki ul. Grodzka 3 Stargard tel. 91 577 26 06 (k. Rynku Staromiejskiego)

Organizator: Sekcja Historii Farmacji Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Kontakt: Jerzy Waliszewski tel. 505 040 559, mail: shfstargard2018@gmail.com


 


 


 

Komunikat dotyczący opłaty recyklingowej

Z dniem 1 stycznia 2018 roku weszły w życie przepisy wprowadzające tzw. opłatę recyklingową (Dz.U.2017 poz. 2056).

Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej wynika z art. 40a ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1863, ze zm.). Nowelizacja ma na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/720 z dnia 29 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. UE z 6.05.2015., L 115/11).

Zgodnie z art.40a ust.1 ustawy: ,,Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego’’.

Obowiązek pobierania od nabywców opłaty recyklingowej obejmuje wszystkie placówki handlu detalicznego, w tym również apteki.

Pobrane opłaty recyklingowe przedsiębiorca będzie musiał przekazać do budżetu państwa (na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska), w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym zostały pobrane (art. 40c ustawy).

Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego, co wynika z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej ( Dz.U. 2017 r. poz. 2389 ).

Opłata recyklingowa pobierana jest od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, tj. torbę z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów (zgodnie z definicją zawartą w art. 8 pkt. 15a ustawy).

W myśl art. 40a ust.2 ustawy - opłaty recyklingowej nie będzie pobierać się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego tj. o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, czyli od tzw. zrywek, ale tylko pod warunkiem, że są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, jeżeli takie działanie zapobiega marnowaniu żywności.

Ustawa nie definiuje pojęcia "względów higienicznych" w odniesieniu do aptek, dlatego też wątpliwe jest powołanie się na w/w przepis jako uzasadnienie braku pobrania tej opłaty w razie wydawania bardzo lekkiej torby z tworzywa sztucznego przez aptekę.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, opublikowanym dnia 22 grudnia 2017 r.
na stronie internetowej Ministerstwa, opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23%. Oznacza to, iż od każdej pobranej opłaty recyklingowej należy naliczyć podatek VAT i rozliczać go na bieżąco w terminach rozliczania tego podatku.

Opłata recyklingowa może stanowić całkowity koszt torby dla nabywcy albo może być doliczona do ceny ustalonej przez daną jednostkę handlową.

Przedsiębiorców w zakresie obowiązku pobrania opłaty od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego będzie kontrolowała Inspekcja Handlowa.

Kara za niepobieranie tej opłaty będzie wynosić od 500 zł do 20 000 zł i będzie ją wymierzał, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.

Zgodnie z art. 40d znowelizowanej ustawy, zobowiązania przedsiębiorcy z tytułu opłat recyklingowych będą traktowane jak zobowiązania podatkowe.


 

ZD-5 SPRAWOZDANIE APTEKI I PUNKTU APTECZNEGO


Szanowna Pani
Dyrektor Halina Roszkowska-Filip
Kancelaria Naczelnej Izby Aptekarskiej


Urząd Statystyczny w Krakowie informuje, że z dniem 8 stycznia 2018 r. na Portalu Sprawozdawczym Głównego Urzędu Statystycznego  został  udostępniony  formularz  elektroniczny ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego (stan w dniu 31 XII 2017 r.). Obowiązkiem sprawozdawczym zostały objęte wszystkie apteki ogólnodostępne, zakładowe oraz punkty apteczne, które działały w dniu 31-12-2017 r. Na sprawozdaniu zbierane są dane dotyczące rodzaju placówki, prowadzenia sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych przez Internet, pełnienia dyżurów nocnych, przystosowania jednostki do potrzeb  osób niepełnosprawnych oraz pracujących  w głównym miejscu  pracy, w tym  farmaceutów  i techników farmaceutycznych.
Sprawozdanie można sporządzić w Portalu Sprawozdawczym po zalogowaniu się na stronie http://raport.stat.gov.pl. Termin przekazania sprawozdania upływa w dniu 31-01-2018 r.
Poniżej załączamy dodatkowe wyjaśnienia odnośnie sprawozdawania pracujących według głównegomiejsca pracy:

- Przy podawaniu liczby pracujących według głównego miejsca pracy należy przyjąć zasadę jednorazowego ujmowania osób pracujących w kilku miejscach pracy, tzn. osoby zatrudnione w dwóch lub więcej aptekach powinny oświadczyć, które miejsce pracy uważają za główne, przyjmując za kryterium np. wymiar godzin, kwotę wynagrodzenia. W przypadku wątpliwości  pracą główną  powinna być ta praca, która zwykle zajmuje więcej czasu. Jeżeli prace w dwóch lub  więcej  aptekach  zajmują taką samą ilość czasu, pracą główną jest ta, która przynosi wyższy dochód.

- Liczba   pracujących    ogółem   w   aptece,   punkcie   aptecznym   obejmuje    również   właścicieli   i współwłaścicieli aptek (punktów aptecznych), jeżeli pracują w danej placówce. W przypadku, gdy właściciel posiada kilka aptek (punktów aptecznych), powinien być uwzględniony w jednej placówce.

- Do pracujących w głównym miejscu pracy zalicza się wszystkich pracujących,  dla  których  jest  to główne miejsce, bez względu na rodzaj umowy, na podstawie której wykonywana  jest  praca  (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, w tym umowa zlecenia) i wymiar czasu pracy.

- Do pracujących zaliczane są osoby na urlopach macierzyńskich (tacierzyńskich), natomiast osoby przebywające na urlopach wychowawczych są zaliczane tylko w przypadku, gdy nieobecność w pracy trwa krócej niż 3 miesiące lub osoby te są pracownikami najemnymi i w tym czasie ot rzymują  co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia.

W celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowego  sporządzenia sprawozdania ZD-5 prosimy kontaktować się za  pośrednictwem  Portalu  Sprawozdawczego  lub telefonicznie z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Lista osób do kontaktów dostępna jest na stronie internetowej http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/kontakt/spr/spr krakow ZD-5.pdf .

Więcej informacji na temat wzorów formularzy i składania sprawozdań na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w zakładce Sprawozdawczość http://stat.gov.pl/sprawozdawczosc/.

  dokument do pobrania
 

MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU LEKARZY I FARMACEUTÓW

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków izb aptekarskich do udziału w Mistrzostwach Polski w pływaniu lekarzy i farmaceutów, które odbędą się 26,27 i 28 kwietnia 2018 r w Dębicy.
Przewidziane są zawody we wszystkich konkurencjach, łącznie z zawodami rodzinnymi tj. z uczestnictwem dzieci.
Atrakcją Mistrzostw będzie spotkanie z Mistrzynią w pływaniu Otylią Jędrzejczak.
W trzecim dniu zawodów planowane są również konferencje tematyczne dla lekarzy i farmaceutów.
Ze wzgledów organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłaszanie uczestników do dnia 15.01.2018 r. w  biurach OIA.


 

NABÓR FARMACEUTÓW DO SZ RP w 2018 r.

Dotyczy: procedury naboru farmaceutów do SZ RP w 2018 roku

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy Farmaceuci

 

Pragnę poinformować o trwającej procedurze naboru do zaszczytnej służby w Wojsku Polskim na stanowisku oficera-farmaceuty. Jak w poprzednim roku nabór dla kandydatów na żołnierzy-oficerów (magistrów farmacji) służby zawodowej prowadzi Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu na podstawie Uchwały Senatu Akademii Nr 3/X/2017 z dnia 12.10.2017 r. Zgodnie z Uchwałą Senatu procedura rekrutacji kandydatów na szkolenie wojskowe w ramach 3.- miesięcznego Studium Oficerskiego podzielona została na etapy.

W pierwszym etapie do 19.01.2018 r. kandydaci do 3.-miesiecznego Studium Oficerskiego zobowiązani są do:

 • dokonania rejestracji elektronicznej na stronie Akademii;

 • dostarczenia do Dyrektora Departamentu Kadr MON w Warszawie poprzez Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego do miejsca zameldowania:

1) wniosku wraz z kwestionariuszem osobowym (do pobrania ze strony internetowej Uczelni);

2) dyplomu (odpisu dyplomu) ukończeniu studiów wyższych, dokument w oryginale,
w przypadku braku dyplomu honoruje się zaświadczenie wydane przez uczelnię
o ukończonych studiach wyższych – zawierające kierunek studiów, ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł – najpóźniej w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne w AWL;

3) życiorysu;

4) odpisu skrócony aktu urodzenia (dokument w oryginale);

5) informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) aktualnej na dzień postępowania rekrutacyjnego (stawiennictwa w AWL);

6) potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej - w wysokości 100 zł – wydruk formularza wpłaty po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu ankiety, opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi;

7) kserokopii dowodu osobistego;

8) zdjęcia legitymacyjnego (podpisanego).

Następny etap polega na weryfikacji i kompletowaniu Teczki Akt Personalnych (TAP) kandydata przez Departament Kadr MON, który ostatecznie przesyła je do Rektora Akademii. W trakcie postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna Uczelni podczas rejestracji kandydatów dokonuje ostatecznej weryfikacji dokumentów.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne w AWL skutkuje niedopuszczeniem do kolejnego etapu (egzaminu wstępnego) i dyskwalifikacją w dalszym procesie rekrutacyjnym.

O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w AWL kandydaci zostają powiadomieni drogą mailową co najmniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem.

Aktualnie egzamin wstępny obejmuje:

a) test znajomości języka angielskiego

1. Testowany język – język angielski

2. Poziom testu: SPJ 2222

3. Zakres materiału określa Ramowy program nauczania języka angielskiego w Siłach

Zbrojnych RP Edycja III /poziomy 1 – 3 wg STANAG 6001/ wprowadzony Decyzją Nr 28 Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON z dn. 5 listopada 2009 r.

4. Czas przeprowadzenia testu: 120 minut

5. Test składa się ze 100 pytań. Test zawiera pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. Za prawidłowe rozwiązanie testu można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

6. Warunkiem pozytywnego zaliczenia testu znajomości języka angielskiego jest uzyskanie co najmniej 60% punktów.

b) sprawdzian sprawności fizycznej

1. Kandydaci (tki) - zdają sprawdzian sprawności fizycznej w stroju sportowym w ciągu jednego dnia. Sprawdzian obejmuje

cztery testy kontrolne:

 • dla mężczyzn:

bieg na dystansie 1000 m;

bieg wahadłowy 10x10 m;

podciąganie na drążku wysokim;

pływanie 50 m sposobem dowolnym;

 • dla kobiet:

bieg na dystansie 800 m;

bieg zygzakiem „koperta”;

zwis o ugiętych ramionach;

pływanie 50 m sposobem dowolnym.

Maksymalnie ze sprawdzianu sprawności fizycznej można uzyskać 70 punktów.

Ostatnim etapem postępowania rekrutacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna.

Do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują wszyscy kandydaci, którzy pozytywnie przejdą poprzednie etapy. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja przyznaje kandydatowi od 0 do 80 punktów, oceniając predyspozycje do kształcenia w uczelni wojskowej oraz predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej, prezentowaną postawę, motywację do służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego i zawodu oficera, a także inne elementy na przykład posiadane uprawnienia, osiągnięcia sportowe.

Rozmowę kwalifikacyjną uważa się za pozytywnie zaliczoną, jeżeli kandydat(ka) uzyska co najmniej 26 punktów.

Razem możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym jest 250 punktów.

Wyniki rekrutacji ogłasza się w czasie do 7 dni od terminu zakończenia rekrutacji na stronie internetowej Uczelni. Kandydaci otrzymują pisemną decyzję o przyjęciu (zakwalifikowaniu) lub nieprzyjęciu (niezakwalifikowaniu) na szkolenie wojskowe kandydatów w terminie 14 dni od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Szczegóły dotyczące ww. naboru opisano w zakładkach Akademii Wojsk Lądowych (Dla Kandydatów/Rekrutacja/3 miesięczne Studium Oficerskie).

Apeluję do Państwa o rozważenie możliwości wstąpienia w szeregi służby zdrowia Wojska Polskiego, cieszącego się dużym zaufaniem społeczeństwa polskiego. Zapewniam, że każdy z Was będzie mógł zrealizować swoje ambicje i zamiłowania zarówno zawodowe/służbowe jak i prywatne. Jest mi niezmiernie miło, że wszyscy młodzi farmaceuci, którzy wstąpili do służby w ostatnich latach pełnią ją z honorem i wielkim zaangażowaniem. Poprawa stanu osobowego oficerów-farmaceutów wpłynie pozytywnie na dalszą profesjonalizację zawodową Sił Zbrojnych RP.

 

Z poważaniem

płk mgr farm. Mariusz Czech

Naczelny Inspektor Farmaceutyczny WP

 

KOMUNIKAT

 Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie informuje, że każdy członek naszej Izby jest ubezpieczony od OC.

 Od dnia  01.01.2018 r. podnieśliśmy kwotę ubezpieczenia OC z 10.000 zł. na  20.000 zł na osobę.

 Ubezpieczenie to przysługuje każdemu członkowi z opłacanych przez niego składek.

 Mamy nadzieję, że ta zmiana wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w  związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty.

 Szczegółowe informacje na temat wykupionej przez Izbę polisy znajdują się poniżej komunikatu.
 


 Prezes ŚOIA w Koszalinie
 mgr farm. Justyna Korzelska 

PRACA – PRAWO – UBEZPIECZENIA

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku, Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie, wykupiła ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w związku z wykonywanym zawodem dla wszystkich członków Izby w Koszalinie. Suma gwarancyjna dla jednej osoby w trakcie trwania polisy wynosi 20.000,- PLN. Ubezpieczenie obowiązuje wszystkich członków Izby, bez względu na formę zatrudnienia.

Podstawa prawna

Przypominamy, że Ustawa o działalności leczniczej z 15.04.2011, wraz z Rozporządzeniem, zmieniła zasady ubezpieczeń w służbie zdrowia od 01.01.2012, nie uwzględniając w ubezpieczeniu obowiązkowym innych zawodów medycznych, niż lekarze i pielęgniarki. W związku z powyższym, sytuacja zawodu Aptekarza w stosunku do lat ubiegłych, praktycznie się nie zmieniła. Apteki, jako przedsiębiorstwa, nadal powinny posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia, a w przypadku dodatkowego kontraktu z NFZ, nadal - Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Świadczeniodawcy Udzielającego Świadczeń Opieki Zdrowotnej zgodnie z Rozporządzeniem z 22.12.2011.

Co się stanie w przypadku roszczenia pacjenta?

W przypadku błędu medycznego pracownika / właściciela apteki, w pierwszym rzędzie roszczenie zostanie wniesione w stosunku do apteki. Roszczenie może zostać przeniesione na polisę osoby, która popełniła domniemany błąd, jednak tylko pod warunkiem, że jest ona zatrudniona na zasadzie umowy cywilno- prawnej (kontraktowej), czyli prowadzi własną działalność gospodarczą. Tym osobom zalecamy indywidualne doubezpieczenie się do wyższej sumy, ponieważ kwota 20.000,- PLN, w zależności od skutków roszczenia, może nie wystarczyć na zabezpieczenie wypłaty roszczenia, co skutkuje prywatną odpowiedzialnością finansową pracownika. Za szkody materialne lub osobowe wynikające z tytułu prowadzonej działalności apteki, ale nie będące skutkiem błędu medycznego, np. złamanie nogi ze względu na śliską podłogę, uszkodzenie lub utrata mienia osób trzecich - zawsze opowiada polisa odpowiedzialności cywilnej apteki. Natomiast zupełnie odwrotna sytuacja jest w przypadku pracowników zatrudnionych na zasadzie umowy o pracę, w przypadku tych, działa Kodeks Pracy i nie odpowiadają oni materialnie za roszczenia pacjentów. Roszczenia te są zabezpieczane z polisy pracodawcy, czyli apteki. W skrajnych wypadkach pracodawca może zwrócić się z regresem do pracownika, który popełnił błąd. Maksymalna kara, dopuszczona w Kodeksie Pracy, wynosi trzykrotność poborów miesięcznych. W tym przypadku regres pracodawcy zostanie pokryty z polisy OC Członka Izby Aptekarskiej, do wysokości sumy ubezpieczenia, czyli 20.000,- PLN.

W razie pytań i wątpliwości, nasi pośrednicy są do Państwa dyspozycji, a więcej informacji na temat innych ubezpieczeń, znajdziecie Państwo na naszej stronie www.interpolska.pl .

 

Z wyrazami szacunku

Teresa Stanisławska

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska SA. . 75-820 Koszalin ul. Konstytucji 3-go Maja 7 . Tel. 94 34 35 340 Teresa.Stanislawska@Interpolska.pl

 

Polecamy nasze nowe produkty , a jednocześnie informujemy, że wszyscy członkowie Izby są uprawnieni z tytułu polisy grupowej do dodatkowych zniżek w innych ubezpieczeniach , proponowanych Państwu indywidualnie.

Ubezpieczenia turystyczne – na wyjazdy zagraniczne; Ubezpieczenia aptek i mieszkań ; Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w 3 Wariantach : Wariant A – zawodowy, asysta prawna; Wariant B - zawodowy + plus prowadzenie spraw wypadków komunikacyjnych i asysta prawna, Wariant C – zakres A plus zakres B , plus obsługa prawna (w tym procesowa) spraw zawodowych, rodzinnych /prywatnych.

 

 

KOMUNIKAT

DROGIE KOLEŻANKI I KOLEDZY

W 2018 roku będziemy obchodzić 100 rocznicę odzyskanie przez Polskę niepodległości.
W związku z tym Naczelna Izba Aptekarska przygotowuje specjalne uroczystości.
Nasza Okręgowa Izba Aptekarska pragnie uczcić tę rocznice na przełomie lutego i marca 2018 r. podczas dorocznego Zjazdu Aptekarzy.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich członków naszej Izby, aby zechcieli nadesłać relacje, wspomnienia, pamiatki aptekarzy - rodziców, dziadków czy krewnych, którzy brali udział w walkach lub służyli pomocą walczacym.
Wspomnienia czy relacje aptekarzy z walk i działalności w obronie Ojczyzny prosimy nadsyłac do biura Izby w terminie do połowy lutego 2018 r.
Liczymy na aktywne włączenie sie do dokumentowania udziału polskich aptekarzy w walkach wyzwoleńczych.

II Puchar Polski Farmaceutów w narciarstwie alpejskim 27 stycznia 2018 r. Istebna.

W dniu 27.01.2018 r. w Istebnej odbedzie II Puchar Polski Farmaceutów w narciarstwie alpejskim w 4 kategoriach :

- Farmaceuci,
- Przyjaciele Farmacji,
- Dzieci i Juniorzy,
- Puchar Rodzin (Farmaceuci).

Zgłoszenia i szczegółowe informacje:
manka.krzysztof@farmacja.pl
tel. 668 220 318
karolina.sobczak@hurtap.com.pl
tel. 24 721 05 03

III Pływackie Mistrzostwa Polski Aptekarzy - Olsztyn 2017

Zawody odbędą się 25 listopada 2017 r. od godz. 14:00

 1. Organizator zawodów: Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie

 1. Termin i miejsce: 25 listopada 2017 r. od godz. 14:00 na Pływalni Uniwersyteckiej przy ul. Tuwima 9 w Olsztynie. Otwarcie biura zawodów godz. 13:30.

 1. Dane techniczne pływalni: basen sportowy 8 torów o długości 25 m, temperatura wody 27,6 *C

 1. W zawodach mogą brać udział farmaceuci i ich rodziny oraz przyjaciele farmacji.

 1. Styl, dystans :

- zawody zostaną rozegrane na basenie sportowym, na torach 25 m,

- sztafeta rozgrywana będzie na dystansie 100 m (4 x 25 m),

- w zawodach obowiązywać będzie system wyścigów na czas,

- zawody rozgrywane będą w 3 stylach : klasycznym, grzbietowym i kraulem,

- zawodnicy mogą rozpoczynać start od skoku do wody ze słupka, z brzegu lub ze startu z wody

przy ścianie basenu.

 1. Kategorie wiekowe z podziałem na kobiety i mężczyzn :

a) 25-34 r.ż.

b) 35-44 r.ż.

c) 45-54 r.ż.

d) powyżej 55 roku życia

 1. Sztafeta rodzinna to osobna kategoria, w której bierze udział rodzic z dzieckiem.

O wynikach decyduje suma czasów uzyskanych na dystansie 50 m rodzic i 50 m dziecko stylem

dowolnym.

 1. Nagrody: Zwycięzcy kategorii otrzymują medale i dyplomy za zajęcie I, II i III miejsc.

 1. Program zawodów (UWAGA! Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie)

Od 13:40 rejestracja zawodników

14:00 uroczyste otwarcie mistrzostw

ok.14:05 rozgrzewka

ok.14:15 konkurencje indywidualne pań i panów

ok.15:30 sztafeta rodzinna

ok.16:00 dekoracja zwycięzców

ok.16:30 posiłek w sali konferencyjnej Pływalni Uniwersyteckiej

 

Zgłoszenia: formularz zgłoszenia można pobrać ze strony Internetowej Okręgowej Izby

Aptekarskiej w Olsztynie www.olsztyn.oia.org.pl

​​​​​​​Zgłoszenia przyjmuje koordynator zawodów:

Bogumiła Polakiewicz (e-mail: bogumila.polakiewicz@gmail.com lub tel. 66 44 66 013)

​​​​​​​Wyniki klasyfikacji indywidualnej i rodzinnej zostaną ogłoszone na stronie Okręgowej Izby

Aptekarskiej w Olsztynie www.olsztyn.oia.org.pl

​​​​​​​Komisję sędziowską powołuje organizator.

​​​​​​​Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów Bogusław Zaniewski.

 

Zgłoszenie udziału w III Pływackich Mistrzostwach Polski Aptekarzy Olsztyn 25.11.2017 r.

 

 

Imię i Nazwisko

 

 

Adres e-mail i telefon kontaktowy

 

 

Rok urodzenia

 

 

Izba Aptekarska / Przyjaciel farmacji

 

 

 

Konkurencje indywidualne ( proszę zakreślić )

50 m stylem klasycznym

tak / nie

50 m stylem grzbietowym

tak / nie

50 m kraulem

tak / nie

100 m stylem dowolnym

tak / nie

 

 

Sztafeta rodzinna ( rodzic / opiekun + dziecko )

50 m rodzic + 50 m dziecko styl dowolny

tak / nie

Imię i nazwisko dziecka

 

 

 

 

Zgłoszenie do zawodów jest traktowane jako akceptacja warunków regulaminu.

Startujący w Pływackich Mistrzostwach Polski Aptekarzy oświadcza, że jego stan zdrowia jest dobry

i bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, wyłączając tym samym organizatorów z odpowiedzialności w razie wypadku.

 

 

​​​​​​​................................................................. ….............................................................

data podpis

 

 

proszę przesyłać na adres e-mail : bogumila.polakiewicz@gmail.com


 

K O M U N I K A T

W świetle obowiązujących przepisów prawa – farmaceuta zobowiązany jest do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu (art 89 e Prawa Farmaceutycznego – Obecnie regulacja prawna w tym zakresie jest zawarta w art 107 zf ustawy Prawo Farmaceutyczne).

Jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rękojmi należytego prowadzenia apteki nie wykaże, że wywiązała się z jednego z podstawowych obowiązków farmaceuty, narazi się na odmowę wydania przez ORA decyzji w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki.

Jednocześnie przypominam, iż w odniesieniu do farmaceutów, którzy zaniedbali obowiązek ciągłego szkolenia w danym okresie rozliczeniowym – zgodnie z art 7 ust 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń ciągłych farmaceutów (Dz. U z 2003 r. nr 132, poz. 1238 oraz z 2007 r nr 59, poz. 403) – mogą wystąpić do ORA z uzasadnionym wnioskiem o wydłużenie okresu edukacyjnego o okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Po upływie tego terminu farmaceuta, który nie dopełnił obowiązku szkoleniowego powinien rozpocząć kolejny okres edukacyjny. Niedopełnienie obowiązku szkoleniowego może spowodować pociągnięcie farmaceuty do odpowiedzialności zawodowej.

Z tych też względów apeluję o dopilnowanie obowiązku ciągłego szkolenia aby nie narazić się na ujemne skutki prawne w przyszłości związane z wykonywaniem zawodu, w szczególności pełnienia funkcji kierownika apteki.

 

 

 

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie prawidłowego przekazywania w komunikacie elektronicznym LEK danych dotyczących zrealizowanych recept refundowanych wystawionych na leki recepturowe.
 
Narodowy   Fundusz  Zdrowia  in formuj e,  że  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia z dnia 23 grudnia 20 11 r . w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz in formacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 201 7 r. p oz. 547 z póżn. zm.) apteka ma  obowiązek  przekazywać  dane dotyczące  leków  recepturowych. W  zakresie atrybutu .,składnik  leku'·, dane  należy  sprawozdawać  w  jednostkach miary  przyjętych  dla składowych  kosztowych  leku  recepturowego  wprost  określonych  w  rozporządzeniu.  to jest w gramach. mililitr ach lub sztukach. Powyższe dane jednoznacznie określaj ą ilość surowca farmaceutycznego lub leku gotowego użytego  do  przygotowania  leku  recepturowego  i  mogą być sprawozdane w liczbie ułamkowej do pięciu cyfr po kropce dziesi9tnej.
 
Składowe wartości wydawanych opakowań leku recepturowego to wartość użytego leku gotowego, surowca farmaceutycznego, opakowania bezpośredniego  oraz  koszt wykonania leku (taksa labarum). Przekazani e kwoty za użytą ilość składnika. odbiegającej od wartości wynikającej  z  faktur y zakupowej,  skutkować będzie koniecznością dokonania przez aptekę stosownej   korekty  w komunikacie elektronicznym LEK.
 
Jednocześnie informujemy,  że wykaz Europejskich kodów towarowych.  przyjmujących wartość EAN lub GTIN dla leku gotowego. surowca farmaceutycznego lub opakowania bezpośredniego użytego do wykonania leku recepturowego, jest dostępny pod adresem: https://s f.r ejestrvmedvczne.csioz.pl/   lub  hnp://pub.rejcstn med,czne.csioz.gov.pl.i.
 

dokument oryginalny do pobrania

III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Farmaceutów - FotoFarm.
„III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny dla Farmaceutów - FotoFarm”
REGULAMIN
§ 1
Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem „III Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Farmaceutów - Fotofarm”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Śląska Izba Aptekarska w Katowicach.
2. Celem Konkursu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej w środowisku zawodowym aptekarzy, integracja środowiska oraz promocja zawodu i osób szczególnie utalentowanych w dziedzinie fotografii.
§ 2
Uczestnicy konkursu.
1. W Konkursie może brać udział farmaceuta, kto posiada ważne Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty, członek dowolnej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
§ 3

Zapraszamy farmaceutów - amatorów fotografii do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym dla Farmaceutów - FotoFarm, który jest organizowany przez Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach.

Termin składania prac upływa 29.09.2017 r.

Sponsorzy: Salus International Sp. z o.o., Alvogen

Celem Konkursu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej w środowisku zawodowym aptekarzy, integracja oraz promocja zawodu i osób szczególnie utalentowanych w dziedzinie fotografii.

W konkursie może wziąć udział farmaceuta - członek dowolnej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Fotografie należy dostarczyć organizatorowi w dowolnej spośród poniżej wymienionych form:

a.) odbitki kolorowej bądź czarno-białej, na papierze fotograficznym, gdzie szerokość jest nie mniejsza niż 15 cm i nie większa niż 30 cm, a wysokość jest nie mniejsza niż 21 cm i nie większa niż 40 cm.

lub

b.) elektronicznej w formacie JPG w rozdzielczości minimum 300 DPI - około 3000 x 2000 pixeli (tj. około 25 x 17 cm), przesłanej na adres e-mailowy katowice.oia@gmail.com o wielkości pliku nie przekraczającego 5 MB lub zapisanej na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) z tematem z tematem maila - konkurs fotograficzny.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie "Karty zgłoszenia do konkursu" (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz "Oświadczenia" (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe.

Termin składania prac upływa z dniem 29.09.2017 r.

Szczegóły zawarte są na stronie http://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7179
 
Ponizej regulamin udziału.

Zasady udziału w konkursie.
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach:
a) K1 "Apteka i aptekarz w obiektywie",
b) K2 "Farmacja na świecie",
c) K3 "Nie samą pracą żyje aptekarz",
d) K4 "Varia".
2. Każda osoba biorąca udział w konkursie może przesłać maksymalnie 4 (cztery) fotografie, przy czym nagrodzona może zostać najwyżej jedna praca danego uczestnika w danej kategorii.
3. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane.
4. Fotografie należy dostarczyć organizatorowi w dowolnej spośród poniżej wymienionych form:
a.) odbitki kolorowej bądź czarno-białej, na papierze fotograficznym, gdzie szerokość jest nie mniejsza niż 15 cm i nie większa niż 30 cm, a wysokość jest nie mniejsza niż 21 cm i nie większa niż 40 cm.
b.) elektronicznej w formacie JPG w rozdzielczości minimum 300 DPI - około 3000 x 2000 pixeli (tj. około 25 x 17 cm), przesłanej na adres e-mailowy katowice.oia@gmail.com o wielkości pliku nie przekraczającego 5 MB lub zapisanej na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) i przesłanej na adres Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach.
5. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:
a.) konwersję zdjęć kolorowych do czarno - białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.,
b.) korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).
6. Nie będą akceptowane prace:
a.) z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej,
b.) powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
7. Fotografie mogą należeć do jednej kategorii. Kategoria, w której zostaje zgłoszone zdjęcie, musi zostać oznaczona na odwrocie odbitki, w postaci symbolu „K1” dla kategorii pierwszej, oraz odpowiednio „K2” itd.
8. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie (oprócz kategorii): imieniem i nazwiskiem autora, tytułem zdjęcia. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych. W przypadku prac dostarczonych w postaci cyfrowej, powyższe dane dotyczące każdego ze zdjęć mogą być zawarte w pliku tekstowym (możliwym do otwarcia w programie Word) lub wyszczególnione na okładce nośnika. Każde ze zdjęć powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem.
9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty zgłoszenia do konkursu” (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz Oświadczenia (załącznik nr 2 do Regulaminu). Formularz karty i oświadczenie są dostępne na stronie internetowej Organizatora www.katowice.oia.pl oraz w siedzibie organizatora. Karta zgłoszenia i oświadczenie powinny być w jednej kopercie ze zdjęciami lub przesłane w postaci zeskanowanych plików PDF (w przypadku fotografii przesłanej mailem). Nie będą brane pod uwagę prace bez dołączonej karty i oświadczenia.
10. Uczestnik wysyłając fotografię lub fotografie oświadcza, że osoby znajdujące się na zdjęciu wyrażają zgodę na ich nieodpłatną publikację.
11. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy autor prac pisemnie poprosi o ich zwrot, dołączając zaadresowaną kopertę odpowiedniej wielkości ze znaczkiem.
§ 4
Miejsce i termin nadsyłania prac.
1. Fotografie należy przesłać pocztą na adres Śląskiej Izby Aptekarskiej, ul. Kryniczna 15, 40-637 Katowice lub dostarczyć osobiście w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS FOTOGRAFICZNY” lub wysłać mailem na adres katowice.oia@gmail.com (z tematem maila - konkurs fotograficzny).
2. Termin składania prac upływa z dniem 29.09.2017 r. Liczy się data stempla pocztowego lub potwierdzenia w sekretariacie Śląskiej Izby Aptekarskiej.
3. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
4. Wyniki zostaną opublikowane w terminie 30 dni od upływu terminu składania prac na stronie internetowej Organizatora www.katowice.oia.pl oraz www.facebook.com/SlaskaIzbaAptekarska oraz niezwłocznie w biuletynie „Apothecarius - Śląskie Forum Farmaceutyczne".
§ 5
Jury.
1. Prace będą oceniane przez Jury, które wyłoni Laureatów oraz przez publiczność w portalu
www.facebook.com/SlaskaIzbaAptekarska poprzez klikanie „lajków” przy danym zdjęciu.
2. W skład Jury Konkursu wchodzą:
a.) dr farm. Piotr Brukiewicz
b.) mgr farm. Karolina Szczepanik
c.) mgr farm. Bartosz Warwas
d.) mgr farm. Michał Rzepczyk
3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc równorzędnych.
4. Skład jury może ulec zmianie.
§ 6
Nagrody i wyróżnienia.
1. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe oddzielnie w każdej z kategorii określonych w § 3, pkt 1.
2. Informacje o terminie i miejscu wręczenia nagród zostaną przesłane na adresy e-mailowe lub smsowo na numery telefonów komórkowych lub na adresy pocztowe osób nagrodzonych.
3. Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych prac (wernisaż Konkursu) nastąpi 10.11.2017 r. o godz. 18.00 w Śląskiej Izbie Aptekarskiej w Katowicach przy ul. Krynicznej 15.
§ 7
Prawa autorskie.
1. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacenia honorariów autorskich (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej Śląskiej Izby Aptekarskiej www.katowice.oia.pl, na profilu www.facebook.com/SlaskaIzbaAptekarska, w biuletynie „Apothecarius - Śląskie Forum Farmaceutyczne", a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs na terenie Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach przy ul. Krynicznej 15.
3. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć.
4. Fotografie, które będą wykorzystywane do promocji Śląskiej Izby Aptekarskiej będą wskazywały ich autorów. Z tego tytułu Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych wykonanych i dostarczonych na konkurs fotografii.
§ 8
Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania zwycięzcy.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
4. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
5. Dodatkowych informacji udziela kierownik biura Śląskiej Izby Aptekarskiej mgr inż. Lech Wróblewski tel.: (32) 6089767, kom. 668220478, email: wroblewski.lech@slaskaoia.pl

Załącznik nr 1
Karta zgłoszenia do „III Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Farmaceutów - Fotofarm”
1. Tytuł naukowy oraz imię i nazwisko uczestnika Konkursu
……………………………………………………………………………….............................
2. Numer Prawa Wykonywania Zawodu / przynależność do Okręgowej Izby Aptekarskiej
……………………………………………………………………………….............................
2. Adres do korespondencji
…………………………………………………………………………………….……………..
3. Telefon ………………………… 4. Email ……………………………..………….…………
4. Wykaz prac (tytuł, kategoria, data i miejsce wykonania):
Fotografia 1
……………………………………………………………………………..……………………
Nazwa pliku (wersja elektroniczna)
……………………………………………………………………………..……………………
Fotografia 2
……………………………………………………………………………..……………………
Nazwa pliku (wersja elektroniczna)
……………………………………………………………………………..……………………
Fotografia 3
……………………………………………………………………………..……………………
Nazwa pliku (wersja elektroniczna)
……………………………………………………………………………..……………………
Fotografia 4
……………………………………………………………………………..……………………
Nazwa pliku (wersja elektroniczna)
……………………………………………………………………………..……………………
Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem „III Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Farmaceutów - FotoFarm” i akceptuję jego treść.
Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace wykonałem/łam osobiście i zwalniam organizatora z odpowiedzialności prawnej w tym zakresie.
…………………………..................................................................... (imię i nazwisko).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora "III Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Farmaceutów - FotoFarm" w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 126 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r. Dz. U. nr 90 poz. 651 z późniejszymi zmianami).
…………………………
………………………………
Data, miejscowość
Podpis autora

Ogólnopolski Konkurs na publikację pt.: "Probiotyki - nie tylko antybiotykoterapia".

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska serdecznie zaprasza wszystkich farmaceutów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na publikację pt.: "Probiotyki - nie tylko antybiotykoterapia".

Dla Uczestników, którzy zajmą pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce przewidziano atrakcyjne nagrody, które zwycięzcom pozwolą zaplanować w dogodnym dla nich terminie, odpoczynek w jednym z hoteli SPA, dostępnych w serwisie www.spa-prezent.pl:

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdziecie Państwo na stronie www.poia.pl/konkurs

 

Pozdrawiam,

dr n. farm. Natasza Staniak

Komisja Nauki i Szkolenia

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska

UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAW WYKONYWANIA ZAWODU - 2017 ROK

ZDJĘCIA W GALERII

ZMIANA UCHWAŁY SKŁADKOWEJ OD 01.07.2017 r.

Koleżanki i Koledzy!

Okręgowa Rada Aptekarska Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie podjęła uchwałę w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich.

Od ostatniej zmiany składek minęło 9 lat i mimo starań oraz aktywnego poszukiwania sponsorów, obowiązujące składki nie zabezpieczają wydatków ponoszonych przez naszą Izbę.

Pragnę przypomnieć, że w ramach opłacanych składek każdy członek Izby posiada ubezpieczenie OC na kwotę 10 000 zł, może korzystać z platformy w systemie e-dukacja (umożliwiającej zdobywanie on- line punktów twardych i miękkich) oraz część składki (8zł) jest comiesięcznie odprowadzana do NIA.

Po wielu dyskusjach Rada uznała, że nie ma zgody na radykalne podniesienie składek.

Uchwała w obecnym kształcie, określająca zasady płacenia składek i ich wysokość zagwarantuje zabezpieczenie wydatków ponoszonych przez Izbę.

Jednocześnie informujemyo zmianie konta bankowego Izby.

Nowe konto Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie to:

Nr 37 1750 0012 0000 0000 3738 2558

Proszę o regularne opłacanie składek.

Poniżej podaję treść uchwały składkowej.

 

Prezes ORA ŚOIA w Koszalinie

mgr farm. Justyna Korzelska .

 

 

UCHWAŁA Nr 109/326/F/2017

z dnia 2017 – 06 -01

Okręgowej Rady Aptekarskiej

Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Koszalinie

 

w sprawie składek członkowskich

 

Na podstawie Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 r. art. 29 pkt 3 ( tekst jednolity Dz. U Nr 47 z 19 marca 2008 r. poz. 273), obowiązkowi opłacania składek członkowskich podlegają wszystkie osoby, które uzyskały prawo samodzielnego wykonywania zawodu farmaceuty i zostały wpisane do rejestru farmaceutów przez Środkowopomorską Okręgową Izbę Aptekarską w Koszalinie.

 

Okręgowa Rada Aptekarska Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zmienia się dotychczasowe brzmienie Uchwały Nr 65/76/2008 z dnia 08.05.2008 r. w sprawie składek członkowskich (zwanej dalej uchwałą) poprzez nadanie nowej treści w brzmieniu:

 

Ustala się miesięczną składkę członkowską płatną przez członków Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie w wysokości:

1. 40 zł (czterdzieści złotych) od członków Izby,

2. 70 zł (siedemdziesiąt złotych) od członków Izby, pełniących funkcję kierownika apteki.

Pod sformułowaniem "kierownik apteki" należy rozumieć kierownika apteki ogólnodostępnej, zakładowej, szpitalnej, działu farmacji szpitalnej, punktu aptecznego, hurtowni farmaceutycznej.

3. 110 zł (sto dziesięc złotych) od członków Izby posiadających zezwolenie na prowadzenie apteki, punktów aptecznych, hurtowni farmaceutycznej i pełniących w nich funkcję kierownika.

4. 10 zł (dziesięć złotych) od członków Izby posiadających uprawnienia emerytalne, rentowe nie pracujących w aptece, aptece szpitalnej, zakładowej, dziale farmacji szpitalnej, punkcie aptecznym, hurtowni farmaceutycznej.

5. 10 zł (dziesięć złotych) od członków Izby, którzy zgłosili pobyt poza granicami kraju.

§ 2

W przypadku zbiegu kilku tytułów, do opłacania składek obowiązuje składka w wyższej wysokości zaszeregowania.

 

§ 3

Farmaceuta, który zmienia swój status zawodowy i przez to może zmienić się jego składka członkowska jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu do biura Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie w ciągu 30 dni.

§ 4

Należne składki członkowskie płatne są do 15 dnia każdego miesiąca na konto Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie Nr 37 1750 0012 0000 0000 3738 2558, lub bezpośrednio w biurze Izby.

§ 5

Zobowiązuje się Prezesa ORA ŚOIA w Koszalinie do opublikowania tekstu Uchwały na stronie internetowej Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Skarbnikowi ORA ŚOIA w Koszalinie.

§ 7

Uchwała obowiązuje od dnia 01.07.2017 r.

§ 8

 

Traci moc dotychczas obowiązująca Uchwała Nr 65/76/2008 z dnia 08.05.2008 r.

 

Uchwała została przyjęta głosami: za - 9 przeciwko -0, wstrzymujący – 0 przy obecności 9 członków Rady spośród 11 osobowego składu Rady ŚOIA w Koszalinie.

 

 

STANOWISKO Nr VII/ 1/2017 z dnia 23 maja 2017 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

STANOWISKO Nr VII/ 1/2017 z dnia 23 maja 2017 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.) w zakresie obliczania stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika apteki

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1496), Naczelna Rada Aptekarska wyraża następujące stanowisko:

W związku ze zgłaszanymi przez okręgowe izby aptekarskie wątpliwościami w zakresie obliczania 5-letniego lub 3-letniego stażu pracy niezbędnego do vvykonywania funkcji kierownika apteki, w celu ujednolicenia sposobu stosowania przez izby aptekarskie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 z póżn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska rekomenduje postępowanie według poniższych zasad:

1.Zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne „kierownikiem apteki może być farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, który ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3- letni staż pracy w aptece, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.".

2.Przewidziany w ww. przepisie 5-letni lub 3-letni staż pracy w aptece, odbywany w pełnym wymiarze czasu pracy, warunkujący możliwość pełnienia funkcji kierownikiem apteki ustalony został w celu zagwarantowania, że kierownik apteki posiadać będzie niezbędną wiedzę o pracy w aptece oraz umiejętność wykonywania usług farmaceutycznych zastrzeżonych dla farmaceutów, a w konsekwencji zapewni prawidłowe kierowanie apteką.

3.Naczelna Rada Aptekarska stoi na stanowisku, że do stażu pracy, o którym mowa w art. 88 ust. 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne, należy zaliczyć jedynie okres faktycznego świadczenia przez farmaceutę usług w aptece.

4.Mając na uwadze powyższe, do stażu pracy, o którym mowa w art. 88 ust. 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne, nie należy zaliczać okresów korzystania ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, które obejmują zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, okresów urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę, okresów czasowej niezdolności do pracy, uprawnień związanych z rodzicielstwem wynikających z Kodeksu pracy, jak również urlopu wychowawczego oraz w każdym innym przypadku faktycznego nieświadczenia usług w aptece przez farmaceutę.

5.Na organach samorządu aptekarskiego ciąży obowiązek sprawowania pieczy nad tym, aby osoba pełniąca funkcję kierownika apteki posiadała niezbędną wiedzę o pracy w aptece oraz umiejętność wykonywania usług farmaceutycznych zastrzeżonych dla farmaceutów, a w konsekwencji zapewni prawidłowe kierowanie apteką.

6.Zgodnie z uzasadnieniem prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 1389/07 „warunki określone w art. 88 u st . 2 Prawa fannaceutycznego dotyczą jedynie minimalnych wymogów fonnalnych a wymagany staż pracy w aptece wynosi co najmniej 5 lat. Dlatego przyjęcie odmiennego stanowiska i zaliczanie stażu pracy wykonywanego w niepełnym wymiarze, który jednakże mieści się w 5-letnim przedziale kalendarzowym wydaje się daleko niewystarczające do wydania opinii pozytywnej przy uwzględnieniu podstawowych celów i zadań, którymi powinny się kierować organy samorządu aptekarskiego".

Sekretarz NRA mgr Barbara Jękot Prezes NRA mgr Elżbieta Piotrowska-Rutkowska


 

XXIII Zjazd PTFarm

Serdecznie zapraszamy do Krakowa w dniach 19 – 22 września 2017 na XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie: www.zjazd2017.ptfarm.pl oraz na Facebooku: www.facebook.com/events/1092451750900904.

Organizatorzy

-- 
dr Anna Apola
sekretarz XXIII Naukowego Zjazdu PTFarm
tel.: 48 12 620 54 84
adres: ul. Medyczna 9
    30-688 Kraków
www.zjazd2017.ptfarm.pl

KOMUNIKAT NFZ W SPRAWIE NUMERÓW I PWZ

 

KOMUNIKAT

 

Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie informuje, iż numery praw wykonywania zawodu farmaceuty i prawa wykonywania zawodu farmaceuty wydane przed rokiem 2005 są w dalszym ciągu obowiązujące. Jednocześnie wyjaśniam, iż w dniu 23.02.2005 r. NRA podjęła uchwałę Nr IV/35/2005 w sprawie ujednolicenia systemu numeracji wydawanego przez izby aptekarskie dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty ".

Uchwała ma charakter wewnętrznego aktu, porządkującego działania związane z ujednoliceniem nadawania numerów praw wykonywania zawodu na terenia całego kraju.

Ponadto okręgowe izby aptekarkie do dnia dzisiejszego nie otrzymały wytycznych co do zmian numeracji praw wykonywania zawodu w przyznanych przed rokiem 2005 prawach wykonynania zawodu.

NFZ wydał komunikat (http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-nfz-w-sprawie-aktualizacji-danych-w-ewidencji-osob-zatrudnionych-w-aptece-lub-punkcie-aptecznym,6965.html) dotyczący konieczności aktualizacji danych w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym. Po konsultacjach NFZ z ŚOIA w Koszalinie podjęto stanowisko, że przy dokonywaniu aktualizacji należy podawać nowy numer prawa wykonywania zawodu, który znajduje sie na stronie Centralnego Rejestru Farmaceutów https://crf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl (w wyszukiwarkę należy wpisać imię i nazwisko).

Środkowopomorska Okęgowa Izba Aptekarska w Koszalinie na wniosek farmaceutów będzie wydawać zaświadczenia o aktualności posiadania obu numerów prawa wykonywania zawodu dla osób, które otrzymały prawa wykonywania zawodu przed rokiem 2005.
Za aktualizację danych farmaceutów ponosi odpowiedzialność kierownik apteki. 

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie aktualizacji danych w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie aktualizacji danych w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym

 

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U. 2013 r. poz. 364 t. j.) podmiot prowadzący aptekę który ma podpisaną z Funduszem umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty, jest obowiązany do poinformowania oddziału wojewódzkiego Funduszu, o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece, w terminie do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana.

 

Prosimy o zweryfikowanie ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym, w formie elektronicznej, na Portalu Świadczeniodawcy lub w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI), według stanu zatrudnienia na dzień 31 stycznia 2017 r., w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w przypadku niepoinformowania o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym, co jest nienależytym wykonaniem umowy na realizację recept, za który podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny ponosi odpowiedzialność, oddział wojewódzki Funduszu nakłada karę umowną, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3 Ogólnych warunków umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty.

 

 

Uchwała ORA ŚOIA w Koszalinie w sprawie ogłoszeń

UCHWAŁA Nr 131/153/F/2016

z dnia 2016-08-18

Okręgowej Rady Aptekarskiej

Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Koszalinie

 

                                                            w sprawie umieszczania ogłoszeń na stronie internetowej Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie

Okręgowa Rada Aptekarska

Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Koszalinie

 

p o s t a n a w i a

 

§ 1.

Osoby fizyczne (farmaceuci, aptekarze będący członkami Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie) mogą wystąpić do Izby z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Izby ogłoszenia w sprawie poszukiwania pracy – ogłoszenia te umieszczane są na stronie bezpłatnie.

§ 2

Ogłoszenia farmaceutów spoza terenu działania Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie, którzy poszukują pracy, przedsiębiorców poszukujących pracowników oraz pozostałe ogłoszenia w innych sprawach będą umieszczane na stronie internetowej Izby – odpłatnie.

§ 3

Dla osób określonych w § 2 za 30 dni ukazywania się ogłoszenia na stronie Izby koszt ogłoszenia wynosi 30,00 zł.

Ogłoszenie ukaże się na stronie internetowej Izby po dokonaniu wpłaty należności na podstawie wystawionej przez Izbę faktury.

§ 4

Okręgowa Rada Aptekarska Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie upoważnia Prezesa ORA ŚOIA w Koszalinie mgr farm. Justynę Korzelską do odmowy umieszczenia ogłoszenia na stronie Izby bez podania przyczyny.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Apteka w Koszalinie pilnie zatrudni technika farmacji po stażu

Apteka w Koszalinie pilnie zatrudni technika farmacji po stażu. Oferujemy stabilne zatrudnienie w [...]

czytaj więcej
Apteka w Świdwinie zatrudni kierownika

Niesieciowa apteka w Świdwinie zatrudni kierownika. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o [...]

czytaj więcej
Apteka w Świdwinie zatrudni magistra farmacji.

Niesieciowa apteka w Świdwinie zatrudni pilnie magistra farmacji. Oferujemy stabilne zatrudnienie [...]

czytaj więcej

Ostatnio dodane artykuły - galeria