Akty Prawne

Akt prawny Dz.U. Link
Ustawa z dnia 6 września 2001 r Prawo farmaceutyczne  Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 z późn. zm. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011261382
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 z późn. zm. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051791485
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679 z późn. zm. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101070679
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. 2011 nr 112, poz. 654 z późn. zm. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111120654
Rozporządzenie z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje Dz. U. 2006 poz. 1889 z późn. zmianami http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061691216
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Dz.U. 2015 poz. 1979 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001979
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki Dz.U. 2002 nr 171, poz. 1395 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021711395
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 Dz.U. 2012, poz. 23 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000236
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki Dz. U. z 2002 r. Nr 161, poz. 1338 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021611338
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki Dz.U. 2002 nr 187, poz. 1565 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021871565
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych Dz.U. 2016 poz. 211 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000211
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów Dz.U. 2016 poz. 201 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000201
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych Dz.U. 2008 nr 57 poz. 347 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20080570347
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje Dz.U. 2006, nr 169, poz.216 z późn. zmianami http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061691216
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie Dz.U. 2011 nr 18 poz. 94 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110180094
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych Dz.U. 2008 nr 210 poz. 1327 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082101327
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia – UWAGA – rozp. dotyczące produktów leczniczych jest uznane za uchylone – brak nowego. Dz.U. 2012 poz. 348 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000348
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów Dz.U. 2017 poz. 516 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000516

udostępnij artykuł