Komunikat ws. łączenia funkcji kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej albo dwóch działów farmacji szpitalnej

Przypominamy, że dnia 16 października 2021 r. mija termin na uzyskanie  zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego na równoczesne pełnienie  funkcji kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej albo dwóch działów farmacji szpitalnej.
Zgodnie z art. 88 ust. 1c ustawy – Prawo farmaceutyczne farmaceuta może być równocześnie kierownikiem apteki i działu farmacji szpitalnej albo dwóch działów farmacji szpitalnej po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, a w przypadku podmiotów nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej – Naczelnego Inspektora Farmaceutycznego Wojska Polskiego, który uwzględni wymiar zatrudnienia farmaceuty w tych jednostkach, zakres wykonywanych usług farmaceutycznych oraz godziny czynności każdej z nich.
Wojewódzki inspektor farmaceutyczny udziela zgody, o której mowa w ust. 1c, w drodze decyzji.
Osoby, które łączyły funkcję kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej lub dwóch działów farmacji szpitalnej przed wejściem w życie ustawy o zawodzie farmaceuty i nadal je łączą, powinny wystąpić o wydanie takiej zgody do właściwego WIF w terminie do 16.10.2021 roku.
Podstawa prawna:
art. 88 ust. 1c-1d ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2021, poz. 974)
art. 93 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. 2021 , poz. 97).
 
 
 

udostępnij artykuł