Zmiana wysokości opłaty za lek recepturowy od dnia 1 stycznia 2022 r.

Od 1.01.2022 roku w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – obowiązuje nowa opłata ryczałtowa za lek recepturowy w wysokości 15,10 zł.

Podstawa prawna prawna –  art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – odpłatność ryczałtowa […] wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.

 

udostępnij artykuł