Komunikat ŚOIA w Koszalinie dla aptek ws. taryf gazowych

W związku z otrzymanym w dniu 14 marca 2022 r. stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia w zakresie zastosowania do aptek ogólnodostępnych przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022, poz. 202) Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie informuje, co następuje.

Na mocy ww. ustawy podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych włączone zostały do katalogu podmiotów, które mogą skorzystać z ochronnych taryf na paliwa gazowe. Przesłanką skorzystania z preferencyjnych warunków jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę, o którym mowa w art. 62b ust.1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2021, poz. 716, ze zm.)

W ocenie Ministra Zdrowia – wyrażonym w odpowiedzi na skierowane zapytanie Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie – apteki ogólnodostępne, posiadające zawartą umowę z NFZ na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, o której mowa w ustawie refundacyjnej, mogą zostać uznane za podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne. Co za tym idzie – jeśli zużywają w zakresie udzielania takich świadczeń paliwo gazowe, to uprawnione są do skorzystania z przedmiotowego uprawnienia dot. ochronnych taryf na paliwa gazowe.

 

Warunkiem jest jednak złożenie specjalnego oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022, poz. 212). Niniejsze oświadczenie jest składane sprzedawcy paliw gazowych, z którym odbiorca paliw gazowych zawiera albo ma zawartą umowę sprzedaży paliwa gazowego lub umowę kompleksową, o których mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy Prawo energetyczne.

Link do rozporządzenia zawierającego wzór ww. oświadczenia znajduje się pod tym adresem:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/212

 

W przedmiotowej sprawie należy skontaktować się z dostawcą, z którym została zawarta umowa na dostarczanie gazu do Państwa apteki.

 

udostępnij artykuł