Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2021, poz. 1977)

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1977

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2021 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-21-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-listopada-2021-r

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1850

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta

http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2021/74/akt.pdf

Ww. obwieszczenie ogranicza od dnia 16 września 2021 r. liczbę opakowań szczepionek przeciw grypie wydawanych w aptekach.

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/71/

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2021 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-sierpnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-wrzesnia-2021-r?fbclid=IwAR0tjfzgmM0dG0druR0uYNWXGxkPnscpTk0dHCiZxBdMBPnBg1AYuELMYo0

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/57/

Informacja prawna na temat skutków ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021, poz.72), w szczególności w zakresie nowych obowiązków rejestracyjnych aptek

https://www.nia.org.pl/2021/07/20/informacja-prawna-na-temat-skutkow-ustawy-z-dnia-10-grudnia-2020-r-o-zmianie-ustawy-o-podatku-akcyzowym-oraz-niektorych-innych-ustaw-dz-u-z-2021-poz-72-w-szczegolnosci-w-zakresie-nowych-obowiazk/

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2021 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-21-czerwca-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-lipca-2021-r

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1114

Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U.2021 poz. 1035)

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1035

Ww. rozporządzenie obowiązuje od dnia 9.06.2021 r. i określa wymagania, jakie muszą spełnić apteki, aby mogły odbywać się w nich szczepienia przeciwko Covid-19.
                          

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/974

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/883

 • BIAŁOGARD
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2021r. w sprawie wykazu produktów leczniczych,środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2021/40/akt.pdf

 • BYTÓW
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2021 r.


  https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-21-kwietnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-maja-2021-r

 • CZAPLINEK
 • Komunikat ws. obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego.  

  Informujemy, że od dnia 16 kwietnia 2021 r. obowiązują poniższe przepisy ustawy o zawodzie farmaceuty:
   
  Art.  43 ust. 1. Farmaceuta ma prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych.
  2.  Ustawiczny rozwój zawodowy może być realizowany przez kształcenie podyplomowe lub doskonalenie zawodowe.
  Art. 77 ust.1 Farmaceuta ma obowiązek doskonalenia zawodowego przez samokształcenie oraz udział w kursach realizowanych:
  1) metodą wykładów, seminariów, warsztatów oraz ćwiczeń;
  2) za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych testem.
  2. Kursy, o których mowa w ust. 1, organizują jednostki szkolące, NIA oraz okręgowe izby aptekarskie.
  3. Zakres doskonalenia zawodowego obejmuje wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 4.
  4. Farmaceuta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego przekazuje właściwej okręgowej izbie aptekarskiej kartę rozwoju zawodowego w celu potwierdzenia przez nią dopełnienia obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego przez farmaceutę.
  Art. 78 ust.1 Ustawiczny rozwój zawodowy odbywa się w pięcioletnim okresie rozliczeniowym. Za udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego i kształcenia podyplomowego przysługują farmaceucie punkty edukacyjne.
  2. Farmaceuta dokumentuje ustawiczny rozwój zawodowy w karcie rozwoju zawodowego.
  3. Farmaceucie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 i 6, realizującemu ustawiczny rozwój zawodowy przysługuje na jego wniosek urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Termin urlopu szkoleniowego jest uzgadniany każdorazowo z pracodawcą. Farmaceuta ma obowiązek niezwłocznie przedstawić pracodawcy dokument poświadczający jego udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 43 ust. 2.
  Jednocześnie przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r.w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. 2018, poz. 499),  zgodnie z którym:
   
  §  6 ust. 6.  Czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony przez właściwą okręgową radę aptekarską na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie o okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
  §  6 ust. 7.  Wniosek o przedłużenie czasu trwania okresu edukacyjnego osoba wnioskująca składa do prezesa okręgowej rady aptekarskiej okręgowej izby aptekarskiej, której jest członkiem. Wniosek wraz z uzasadnieniem jest składany nie później niż w ostatnim miesiącu okresu edukacyjnego.
   
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. 2021 poz.97)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r.w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. 2018, poz. 499).

 • CZŁUCHÓW
 • Opracowanie wybranych zmian przepisów wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. 2021, poz. 97)

  Ustawa o zawodzie farmaceuty wprowadza nowelizację przepisów ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne m.in. w zakresie uregulowań dotyczących dokonywania wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez radę okręgowej izby aptekarskiej, przesłanek skreślenia z rejestru farmaceutów, wymagań niezbędnych do pełnienia funkcji kierownika apteki, procedury zmiany na stanowisku kierownika apteki, obowiązków farmaceutów w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego. Poniżej przedstawiono wybrane zagadnienia i przepisy, które wchodzą w życie 16 kwietnia 2021 r.

  pobierz dokument
   

  czytaj więcej
 • DARŁOWO
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/668

 • DRAWSKO POMORSKIE

ZASADY WPISU DO REJESTRU FARMACEUTY OD DNIA 16.04.2021 r.

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty wprowadza nowelizację przepisów ustawy o izbach aptekarskich w zakresie uregulowań dotyczących dokonywania wpisu do rejestru farmaceutów.

Zgodnie z art. 7a ustawy o izbach aptekarskich - w brzmieniu od dnia 16 kwietnia2021 r.

1. Farmaceuta podlega obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową radę aptekarską, która przyznała prawo wykonywania zawodu farmaceuty.
2. Jeżeli farmaceuta wykonuje zawód na terenie innej izby niż izba, której rada przyznała prawo wykonywania zawodu, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez radę okręgowej izby aptekarskiej, na terenie której farmaceuta wykonuje zawód.
3. Farmaceuta wykonujący zawód na terenie więcej niż jednej Zokręgowej izby aptekarskiej podlega obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez wskazaną przez niego radę okręgowej izby aptekarskiej, na terenie której wykonuje zawód.
4. Kierownik apteki, punktu aptecznego, działu farmacji szpitalnej oraz farmaceuta sprawujący funkcję, o której mowa w art. 2 pkt 21a-21c ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, podlega wpisowi do rejestru farmaceutów prowadzonego przez radę okręgowej izby aptekarskiej, na terenie której jest kierownikiem lub sprawuje funkcję.
5. Farmaceuta, który po przyznaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty nie podejmuje zatrudnienia jako aptekarz, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową radę aptekarską, która podjęła uchwałę o przyznaniu tego prawa.
6Farmaceuta, który przestaje wykonywać zawód farmaceuty, pozostaje wpisany w rejestrze farmaceutów, do którego był ostatnio wpisany.
7. Farmaceuta, który przestaje wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z przeniesieniem do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pozostaje wpisany w rejestrze farmaceutów, do którego był ostatnio wpisany, chyba że przedstawi oświadczenie, że w czasie wykonywania zawodu farmaceuty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej podlegać będzie nadzorowi sprawowanemu przez właściwą organizację lub instytucję zawodową.
8. Właściwa okręgowa rada aptekarska podejmuje uchwałę o dokonaniu wpisu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o wpis.
 
Powyższe przepisy oznaczają, że zasadą jest wpis do rejestru prowadzonego przez okręgową radę aptekarską izby, na terenie której farmaceuta wykonuje zawód. W przypadku wykonywania zawodu na terenie więcej niż jednej okręgowej izby aptekarskiej farmaceuta podlega obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez wskazaną przez niego radę okręgowej izby aptekarskiej, na terenie której wykonuje zawód - z wyłączeniem sytuacji dotyczącej
kierownika apteki (punktu aptecznego, działu farmacji szpitalnej), który zawsze ma obowiązek wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez radę okręgowej izby aptekarskiej, na terenie której jest kierownikiem lub sprawuje funkcję.

 • KALISZ POMORSKI
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

  http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2021/20/akt.pdf

 • KOŁOBRZEG
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/367

 • KOSZALIN
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2021 r.

  http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/12/

 • MIASTKO
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 293)

  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/293

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( DZ. URZ. Min. Zdr. 2021.6)

  http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2021/6/akt.pdf

 • POŁCZYN ZDRÓJ
 • Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty opublikowana w Dzienniku Ustaw.

  W Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2021 r.  poz. 97 opublikowano ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (z wyjątkiem przepisów dot. tzw. recepty kontynuowanej, które wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.)


  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/97

 • SŁAWNO

Odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy od dnia 1 stycznia 2021 roku

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku ulega zmianie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy - od dnia 1 stycznia 2021 r. będzie wynosić 14 zł.

Podstawa prawna -  art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Odpłatność ryczałtowa, o której mowa, wynosi 0,50 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. 2020, poz. 2424)

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2424

 • SŁUPSK
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2021 r.

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-21-grudnia-2020-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-stycznia-2021-r

  dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2020/116/akt.pdf   

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020, poz. 2316).

  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2316

 • SZCZECINEK
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta (Dz.Urz.Min.Zdr. 2020 poz. 102).

  W ww. obwieszczeniu od dnia 1 grudnia 2020 r.  ograniczono ilość wydawanego na jednego pacjenta w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktu leczniczego Viregyt-K.


  http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2020/102/akt.pdf

  ŚRODKOWOPOMORSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.Urz.Min.Zdr. 2020 poz. 101).

  http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2020/101/akt.pdf

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Zdr. 2020 poz. 95).

  http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2020/95/akt.pdf

 • ŚWIDWIN
 • Aktualne zasady i ograniczenia w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2020 r. (Dz.Urz. MZ z 21.10.2020 r. poz. 88

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-21-pazdziernika-2020-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-listopada-2020-r

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020 poz. 1797).

  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1797
   

  Nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów wprowadza od dnia 15.10.2020 r. tzw. godziny dla seniorów polegające na tym, że obiekty handlowe lub usługowe oraz placówki handlowe, których przeważająca działalność polega na sprzedaży:

  • żywności;
  • produktów kosmetycznych;
  • artykułów toaletowych;
  • środków czystości;
  • produktów leczniczych, w tym przez apteki lub punkty apteczne,
  • wyrobów medycznych;
  • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
  • świadczeniu usług pocztowych.

  od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00 obsługują wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

  Ww. przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo
  środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

   

  ul. Jedności 5
  75-401 Koszalin


  Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

  tel.: 94 34 25 026
  fax: 94 34 14 304
  email: biuro@oia.koszalin.pl   

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020, poz. 1758)

  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1758

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  http://dziennikmz.mz.gov.pl/compatible/Details/2020/68

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta (Dz.Urz. MZ 2020 poz. 69)

  Obwieszczeniem MZ wprowadzono ograniczenia w liczbie wydawanych w aptekach i punktach aptecznych szczepionek przeciw grypie. Obwieszczenie zawiera wykaz wszystkich wariantów szczepionek (15 pozycji), które mają podlegać reglamentacji.

  Od dnia 18 września 2020 r.:
  1) ogranicza się ilość wydawanego na jednego pacjenta w wieku od 9 r. ż. w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktu leczniczego Fluarix Tetra albo Influvac Tetra, albo VaxigripTetra, w ilości nie więcej niż 1 ampułko-strzykawka na 180 dni;

  2) ogranicza się ilość wydawanego na jednego pacjenta w wieku poniżej 9 r. ż. w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktu leczniczego Fluarix Tetra albo Influvac Tetra, albo VaxigripTetra, w ilości nie więcej niż 2 ampułko-strzykawki na 180 dni.

  Pełny tekst obwieszczenia Ministra Zdrowia - http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2020/69/journal/6323

 • USTKA
 • Komunikat Ministra Zdrowia ws. uchylenia obwieszczenia o reglamentacji produktów Arechin i Plaquenil

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-dostepnosci-do-produktow-leczniczych-arechin-i-plaquenil
   

  Od dnia 1 września 2020 r. zniesiono ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych Arechin (chlorochina) i Plaquenil (hydroksychlorochina) na jednego pacjenta, określone obwieszczeniem Ministra Zdrowia
  z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 28).

  Obwieszczenie uchylające (Dz.Urz.Min. Zdr. z 31.08.2020 r. poz. 62):
  http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/62/

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz.U.2020 poz. 1432)

  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1432

  Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 sierpnia 2020 r. w sprawie recept, która wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku, wprowadza poniższe zmiany:

  1.  zniesiono obowiązek przekazywania w DRR symbolu oddziału NFZ, natomiast pozostawiono obowiązek umieszczenia symbolu kraju oraz numeru karty EKUZ, w którym ubezpieczona jest osoba uprawniona do świadczeń w ramach umów o koordynacji, 

  2. wprowadzano w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nowe uprawnienie „C” – kobieta ciężarna posiadająca uprawnienia określone w art. 43b ustawy o świadczeniach,

  3. określono, iż osoba realizująca receptę nie może uzupełnić  uprawnienia „C”, gdy nie zostało ono wpisane przez osobę uprawnioną do wystawienia recept (analogicznie do niemożności uzupełnienia uprawnienia"S").

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2020 r.

  http://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-24-sierpnia-2020-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-wrzesnia-2020-r

  Rozporządzenie MZ z 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (Dz.U. 2020, poz. 28).

  Z dniem1 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia. Wzór zlecenia stanowi załącznik do ww. rozporządzenia.
  link do aktu prawnego
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/28

  Informacja ws. uchylenia obowiązku zamieszczania na recepcie identyfikatora NFZ

  Z dniem 1 lipca 2020 r. zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1590) uchylono art. 96a ust. 8 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, dotyczący obowiązku umieszczenia na recepcie, na której przepisano choć jeden refundowany produkt leczniczy, wyrób medyczny lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy.
  Treść uchylonego przepisu:
  Art. 96a ust. 8. Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 tej ustawy, obejmuje:
  (…)
  2) identyfikator oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, a w przypadku:
  a) braku miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – identyfikator oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wskazany zgodnie z art. 77 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych albo identyfikator miejsca pełnienia służby wojskowej,
  b) osoby bezdomnej – identyfikator oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy dla miejsca zamieszkania osoby wystawiającej receptę albo siedziby świadczeniodawcy,
  c) pacjentów nieposiadających dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i niebędących osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej – symbol „X”, który zastępuje dane, o których mowa w lit. a lub b;

  Wskutek wejścia w życie ww. ustawy od dnia 1 lipca 2020 r. numer oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nie jest elementem wymaganym na recepcie refundowanej (jak również na recepcie nierefundowanej). Powyższe dotyczy recept wystawionych od dnia 1 lipca 2020 r.

  podstawa prawna:
  ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz.U. 2019, poz.1590)

  Nowa matryca stawek VAT – zmiany stawek podatku od towarów i usług od 1 lipca 2020 r.

  Od dnia 1 lipca 2020 r. wchodzi w życie nowa treść załączników nr 3 i 10 do ustawy o VAT (dokonana na mocy ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2019 poz.1751).
  W ww. załącznikach wymieniono towary i usługi opodatkowane stawkami 8% i 5%. Od 1 lipca 2020 r. klasyfikacja statystyczna PKWIU 2008 używana w załącznikach 3 i 10 zostanie zastąpiona w przypadku towarów Nomenklaturą Scaloną CN, a w przypadku usług klasyfikacją PKWiU 2015. W przypadku towarów nowa treść tych załączników ma na celu uproszczenie systemu stawek VAT (poprzez dążenie do stosowania jednej stawki podatku dla całych działów CN) i ograniczenie przypadków, gdy podobne towary są opodatkowane różnymi stawkami VAT.

  Załącznik nr 3 (stawka 8%) w brzmieniu od dnia 1.07.2020 r. w części dotyczącej towarów związanych z ochroną zdrowia obejmuje m.in.:
  - bez względu na CN -Wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534) dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  - bez względu na CN - Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399, 959, 1495, 1542, 1556 i 1590) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską
  - bez względu na CN - Środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231)

  Załącznik nr 10 (stawka 5%) w brzmieniu od dnia 1.07.2020 r. w części dotyczącej ochrony zdrowia obejmuje m.in.:
  - bez względu na CN -Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  - CN 9619 00 - Podpaski higieniczne (wkładki) i tampony, pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły, z dowolnego materiału
  - bez względu na CN - Smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych

  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  Dziennik Ustaw 2019 r. poz. 1751 - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1751

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług
  Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 106 - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/106
   

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2020 poz. 944).

  https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000944/O/D20200944.pdf

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/792

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/32/

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept.

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/690

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/697

  Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 57/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

  https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-572020dsoz,7168.html

  Ww. zarządzenie dotyczy pozyskiwania unikalnych numerów recept przez farmaceutów dla
  recept papierowych pro auctore / pro familiae.

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/27/

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 577).

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/577

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 566)

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/566

  Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568

  Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/567

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/522

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491)

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/491

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2020 r.

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-18-lutego-2020-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-marca-2020-r

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 28)

  W Dzienniku Ustaw z dnia 9 stycznia 2020 roku opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 28)
  link do aktu prawnego:
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2020/28/1

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

  Odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy od dnia 1 stycznia 2020 r.

  W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku ulega zmianie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy - od dnia 1 stycznia 2020 roku wynosić będzie 13 zł.
  Podstawa prawna:
  – Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7 (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 784)
  – Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1778).
   
   

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2020 r.

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-grudnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-stycznia-2020-r

  Błędne oznaczanie kodów EAN na e-recepcie - komunikat MZ z dnia 28 listopada 2019 r.

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/bledne-oznaczanie-kodow-ean-na-e-recepcie
   

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz. U. 2019 poz.2395).

  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2395/1

  Informacja dotycząca aneksów do umów na realizację recept, wynikająca z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r.

  Informacja dotycząca aneksów do umów na realizację recept, wynikająca z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept wraz z komentarzem Biura Prawnego Naczelnej Izby Aptekarskiej.

  pobierz dokument
   

  Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17.10.2019 r. w sprawie sprawdzeń weryfikacyjnych dla komunikatu elektronicznego LEK.

  https://nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7482.html
   

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2019 r.

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-23-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-listopada-2019-r
   

  Pomniejszanie ilości wydawanego leku przy częściowej realizacji e-recepty - komunikat MZ z dnia 28 listopada 2019 r.

  http://ttps://www.gov.pl/web/zdrowie/pomniejszanie-ilosci-wydawanego-leku-przy-czesciowej-realizacji-e-recepty?fbclid=IwAR2z8yz1vNaoBxyf5_rnpqCXbRm_R2E9hLgCRY6uqx5w2CsyhYGZNYmGzXQ
   

  Komunikat GIF z 15.10.2019 r. w sprawie sposobu postępowania z produktami leczniczymi wstrzymanymi w obrocie decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego, dla których upłynął termin ważności

  https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/komunikaty/1528,KOMUNIKAT-GLOWNEGO-INSPEKTORA-FARMACEUTYCZNEGO.html
   

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U. 2019, poz. 1971).

  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1971/1
   

  Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Prezes NRA dotycząca realizacji recept z uprawnieniem „S”

  Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 2019 r. opublikowano ustawę z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1905).

  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1905/1
  Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. UE L 32 z 09.02.2016, str. 1).
   

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

  link do aktu prawnego:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001899

   

  Dla pracowników aptek Komunikat w sprawie prawidłowego przekazywania załączników do komunikatu elektronicznego LEK

  http://www.nfz-szczecin.pl/tfmjv_news_2589_komunikat_w_sprawie_prawidlowego_przekazywania_zalacznikow_do_komunikatu_elektronicznego_lek.htm?PHPSESSID=678242da01bb7845395ebdb016baa483
   

  Informacja dotycząca nowelizacji art. 86a ustawy - Prawo farmaceutyczne

  https://mgr.farm/aktualnosci/wazne-od-dzisiaj-obowiazuje-poprawione-prawo-farmaceutyczne/
   

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2301
   

  Opracowanie dotyczące zasad realizowania e-recept w aptekach od dnia 7 września 2019 r. - artykuł z portalu mgr.farm.

  https://mgr.farm/aktualnosci/wazne-od-7-wrzesnia-nowe-zasady-realizowania-e-recept-w-aptekach/

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001590

  Komunikat MZ - Objaśnienie prawne dotyczące możliwości i zakresu stosowania ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne w odniesieniu do zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych przed wejściem w życie tejże ustawy.

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/objasnienie-prawne-dotyczace-mozliwosci-i-zakresu-stosowania-ustawy-z-dnia-7-kwietnia-2017-r

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2019 r.

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-30-sierpnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-wrzesnia-2019-r

  Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia ( Dz. U. 2019 poz. 1590 )

  Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 23.08.2019 r. opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e- zdrowia.
   

  Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - rozszerzenie zakresu tzw. opłaty recyklingowej pobieranej za torby foliowe.

  Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 22.08.2019 r. poz. 1579 opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw:

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001579

  Ww. nowelizacją dokonano m.in. zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542 i 1403) w zakresie art. 40a dot. opłaty recyklingowej pobieranej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

  Aktualne - od dnia 1 września 2019 r. - brzmienie przepisu art. 40a cyt. ustawy:

  1. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

  2. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego”

  Powyższe oznacza, że praktycznie wszystkie torby foliowe (również torby powyżej 50 mikrometrów), za wyjątkiem tzw. zrywek (tj. bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności,) będą objęte opłatą recyklingową.

  Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA ŚRODOWISKA  z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz. U. 2019 poz. 1639) - s  tawka opłaty recyklingowej, o której mowa, wynosi 0,20 zł za jedną sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego (plus VAT).

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1555).

  link do aktu prawnego:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001555

  Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 1542)

  Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 19.08.2019 r. opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, którą dokonano nowelizacji art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne.
   
  Po ww. nowelizacji art. 86a ustawy - Prawo farmaceutyczne ma następujące brzmienie:
  Art.  86a.   
   1.  Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny może zbyć, na zasadach określonych w ustawie oraz w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, produkt leczniczy wyłącznie:
   1) w celu bezpośredniego zaopatrywania ludności, w tym nieodpłatnie pacjentowi - wyłącznie na potrzeby jego leczenia;
   2) w celu zaopatrzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - na podstawie zapotrzebowania, o którym mowa w art. 96 ust. 1;
   3) nieodpłatnie, na zasadach określonych w ust. 3 i 4;
   4)  w celu zaopatrzenia podmiotów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, niebędących podmiotami uprawnionymi do obrotu produktami leczniczymi, w produkty lecznicze o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 71a ust. 5.
   1a.    Zbycie produktów leczniczych, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może podlegać ograniczeniu także ze względu na zawartość w nich substancji czynnych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, które z uwagi na dawkowanie lub możliwość wystąpienia działań niepożądanych mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo lub skuteczność stosowania produktów leczniczych.
   2.  Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny niezwłocznie przekazują w postaci papierowej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informację właściwemu miejscowo wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu zawierającą dane o ilości i nazwie produktów leczniczych przekazanych nieodpłatnie zgodnie z ust. 1 pkt 1 oraz dane obejmujące numer PESEL, a w przypadku jego braku - imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta, któremu je przekazano.
   3.  Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny może, za zgodą właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, przekazać produkty lecznicze:
   1) domowi pomocy społecznej - wyłącznie w celu umożliwienia i organizowania pomocy, o której mowa w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.);
   2) organowi władzy publicznej - wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb wynikających ze stanu wyjątkowego, stanu wojennego lub stanu klęski żywiołowej;
   3) podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, na podstawie zapotrzebowania, o którym mowa w art. 96 ust. 1 - wyłącznie w celu jego zaopatrzenia.
   4.  Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny występują o wydanie zgody, o której mowa w ust. 3, nie później niż na 7 dni przed planowanym przekazaniem. Zgody nie udziela się, jeżeli zachodzi podejrzenie, że produkt leczniczy zostanie wykorzystany w celu innym niż deklarowany.
   5.  Udzielenie albo odmowa udzielenia zgody, o której mowa w ust. 3, następuje w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
   6.   Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz substancji czynnych w produktach leczniczych o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1, które nie mogą być zbywane w celu zaopatrzenia podmiotów innych niż wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2, niebędących podmiotami uprawnionymi do obrotu produktami leczniczymi, mając na względzie ochronę zdrowia publicznego.

  Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 22 maja 2019 r. opublikowano ustawę z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 959)

  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/959/1

  Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw ( DZ.U. 2019 poz. 1096)

  Informujemy, że w dniu 13.06.2019 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw ( DZ.U. 2019 poz. 1096)
   
  poniżej link do ww. aktu prawnego:
   
  Zgodnie z art. 2 cyt. nowelizacji -w  ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1515 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 959)  art. 10 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
  „2. Do dnia 31 grudnia 2019 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy są wystawiane, potwierdzane i realizowane na dotychczasowych zasadach. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. świadczeniodawcy, w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia, mogą wystawiać i realizować zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy na zasadach określonych przepisami ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
  3. Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały na
  dotychczasowych zasadach:
  1) wystawione,
  2) wystawione i potwierdzone
  są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.”.
   

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych ( DZ.U. 2019, poz. 1745)

  link do rozporządzenia:

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001745

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2019 r.

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-27-czerwca-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-lipca-2019-r

  Recepta transgraniczna

  Recepta transgraniczna daje prawo pacjentowi do otrzymania leku na terenie Unii Europejskiej na podstawie recepty wystawionej w innym państwie członkowskim niż państwo jej realizacji.
  Lekarz może wystawić taką receptę,  wyłącznie na wniosek pacjenta, który zamierza ją zrealizować w innym niż Polska państwie członkowskim UE.
  Recepta transgraniczna zawiera co najmniej następujące dane: 

  1. imię lub imiona i nazwisko pacjenta;
  2. datę urodzenia pacjenta;
  3. imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę;
  4. kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy);
  5. dane do bezpośredniego kontaktu osoby wystawiającej receptę (adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub faksu, wraz z prefiksem międzynarodowym);
  6. dane dotyczące adresu miejsca udzielenia świadczenia oraz oznaczenie „Polska”;
  7. nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) w przypadku produktu leczniczego;
  8. nazwę własną, jeżeli: a) przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub b) osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych; w takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia nazwy własnej;
  9. postać;
  10. moc;
  11. ilość;
  12. sposób dawkowania;
  13. datę wystawienia recepty;
  14. podpis własnoręczny osoby wystawiającej.
  Recepta wystawiona w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska, niebędąca receptą transgraniczną, jest realizowana za pełną odpłatnością, jeżeli zawiera następujące dane: 
  1. imię lub imiona i nazwisko pacjenta;
  2. adres pacjenta;
  3. nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo nazwę handlową;
  4. postać;
  5. moc;
  6. ilość;
  7. datę wystawienia recepty;
  8. dane osoby wystawiającej receptę w formie nadruku lub pieczęci i podpis osoby wystawiającej receptę.
  Recepta transgraniczna: 
  • jest realizowana za pełną odpłatnością,
  • nie może być na niej przepisany produkt leczniczy o kategorii dostępności „Rpw”,
  • recepta, która nie została zrealizowana w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, może zostać zrealizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pełną odpłatnością, a także
  • może zostać zrealizowana z uwzględnieniem odpłatności, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, bez weryfikacji danych właściwych wyłącznie dla recepty transgranicznej -tj. jeżeli recepta została wystawiona zgodnie z przepisami uprawniającymi do jej realizacji i refundacji przez NFZ. 
  Na zasadach określonych w art. 42c ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - po powrocie pacjent może wystąpić o zwrot poniesionych kosztów do poziomu refundacji.
  Podstawa prawna:
   
  Rozporządzenie w sprawie recept z dnia 13 kwietnia 2018 r. ( Dz.U. 2018, poz. 745, ze zm.)
   
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r.  - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019, poz. 499, ze zm.)
   
   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.  2018 r., poz. 1510, z późn. zm.)
   

   

  Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 26.04.2019 roku opublikowano obwieszczenie marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/784/1

  W sobotę 27.11.2021 r. w kołobrzeskim ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia tytułu "Zasłużony dla Miasta Kołobrzeg” dla pani dr hab. Jadwigi Brzezińskiej.


  https://i-kolobrzeg.pl/aktualnosc-1092-zasluzony_dla_miasta_kolobrzeg.html

  Zmiana odpłatności ryczałtowej za lek recepturowy

  W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku ulegnie zmianie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy i od 1 stycznia 2019 roku wynosić będzie 11,30 zł.

  Podstawa prawna:
  – Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7 (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1844 z późn. zm.);

  – Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1794).

  "Są chwile i ludzie których się nie zapomina"

  Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi

  Ś.P. mgr farm. Jana Jerzego Grocholskiego

  W Zmarłym żegnamy cenionego i lubianego Kolegę, przyjaciela zasłużonego dla naszego samorządu, odznaczonego Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem im. Prof. B. Koskowskiego, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny", Wiceprezesa II kadencji ORA ŚOIA w Koszalinie,  skarbnika III, IV ,V i VI kadencji ORA ŚOIA w Koszalinie, człowieka niezwykle skromnego, oddanego służbie pacjentom oraz naszemu samorządowi.
  Pasjonował się łowiectwem i fotografią.
  Straciliśmy wspaniałego człowieka, społecznika, osobę niezwykle życzliwą, zawsze gotową poświecić swój czas osobisty dla dobra spraw naszego samorządu.
  Spoczywaj w pokoju.

   

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2019 r.

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-30-kwietnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-maja-2019-r

  ŚOIA w Koszalinie zaprasza wszystkich chętnych członków naszej izby, którzy chcieliby się zaangażować w przygotowanie i redagowanie materiałów do naszego biuletynu informacyjnego Farmacja Pomorza Środkowego,  kontynuując piękną tradycję zapoczątkowaną przez nestorów naszego samorządu Panią dr hab. n. farm. Jadwigę Brzezińską i mgr farm. Rajmunda Zarzyckiego.
  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem izby tel. 94 34 25 026, e-mail: biuro@oia.koszalin.pl.
   

  Rozporządzenie MZ z dnia 17.04.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept ( Dz. U. 2019, poz. 718)

  Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie informuje, że w dniu 18 kwietnia 2019 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept, które wydłuża z 12 do 24 miesięcy okres stosowania poprzednich druków recept.
   
   Nowelizacja umożliwia realizowanie recept wystawionych na wzorach, które obowiązywały przed dniem wejścia w życie  rozporządzenia, przez kolejne 12 miesięcy, tj. maksymalnie do dnia 18 kwietnia 2020 r.
   
  Poniżej link do treści Rozporządzenia:
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/718

  Informujemy, że w Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  poniżej link:
   

  Informacja dotycząca naborów na szkolenia z wykonywania szczepień

  Rozp.MZ w sprawie recept z 23.12.2020 roku tekst jednolity na 1 lipca 2021 z komentarzem mgr farm. Marian Witkowski

  https://oia.waw.pl/wp-content/uploads/2021/07/Rozp.MZ-w-sprawie-recept-z-23.12.2020-roku-tekst-jednolity-na-1-lipca-2021-z-komentarzem-mgr-farm.-Marian-Witkowski.pdf

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

  Informujemy, że dniu 28 marca 2019 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.
   

  Dzięki uprzejmości Śląskiej Okręgowej izby Aptekarskiej w Katowicach udostępniamy link do obliczania stażu na kierownika według Ustawy o Zawodzie Farmaceuty.

  https://kalkulator.katowice.oia.pl/

  Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 15 marca 2019 r. opublikowano nowy tekst jednolity ustawy - Prawo farmaceutyczne.

  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/499/1

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/436

  POLISA OC CZŁONKÓW ŚOIA w Koszalinie -Ustawa o zawodzie farmaceuty

  Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska SA,
  przypomina, że od wielu lat kontynuowana jest polisa grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszystkich członków Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie.
  Przedmiotem ubezpieczenia, jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim, w związku z działaniem lub  zaniechaniem,  podczas wykonywania zawodu farmaceuty, jak również podczas praktyk studenckich i staży oraz posiadania mienia służącego do wykonywania tej działalności.
  Mając na uwadze powyższy zakres ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Farmaceuty, informujemy, że w związku ze zmianami w ustawie o zawodzie farmaceuty od 16/04/2021r, polisa obejmuje również szkody związane z wykonywaniem działalności leczniczej  wynikającej ze sprawowania opieki farmaceutycznej i udzielaniem usług farmaceutycznych.                  
  Ponadto, działalność lecznicza farmaceuty, zgodnie z Rozporządzeniem MZ , to również, wykonywanie szczepień przeciwko covid-19, po odpowiednim przeszkoleniu.
  Dodatkowo, zakres ubezpieczenia został rozszerzony o Ochronę Prawną wszystkich członków ŚOIA w Koszalinie, na sumę ubezpieczenia 50.000 PLN z następującym zakresem: 
  - ochrona prawna przed dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko Ubezpieczonemu w życiu zawodowym,    
  - ochrona prawna w zakresie sporów z NFZ,  
  - ochrona prawna w zakresie sporów z ZUS,        
  - ochrona prawna w sprawach karnych w życiu zawodowym;        
  - Telefoniczna Asysta Prawna obejmuje świadczenia określone w § 5 ust. 1.
   
                                                                                     Teresa Stanisławska
                                                                                Dyrektor Oddziału w Koszalinie
                                                                       Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
                                                                           75-820 Koszalin, ul. Konstytucji 3 Maja 7  
                                                                                        Tel. 94 343 53 40                                                                                                                                                                     
   

                                                                                                                                                                                                                                            
   

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2019 r.

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-27-lutego-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-marca-2019-r

  Farmaceuci, którzy ukończyli kurs do przeprowadzania szczepień przeciwko Covid- 19, chcący szczepić i kwalifikować do szczepienia przeciwko COVID-19 pacjentów   w masowym punkcie szczepeń w Koszalinie proszeni są  o przesłanie niżej wymienionych dokumentów  na adres: kadry@poliklinika.koszalin.pl

  1. Prawo wykonywania zawodu
  2. Badanie sanitarno-epidemiologiczne
  3. Badanie profilaktyczne
  4. Polisa OC
  5. CV i podanie
  Każdy członek naszej izby w ramach opłacanej składki posiada ubezpieczenie od OC ( polisa znajduje sie w biurze izby). Prosimy o kontakt e-mailowy (biuro@oia.koszalin.pl), lub telefoniczny (tel. 94 34 25 026) w sprawie uzyskania ksero polisy.

   


  Farmaceuci, którzy ukończyli kurs do przeprowadzania szczepień przeciwko Covid- 19, zaproszeni są do podjęcia pracy w Masowym Punkcie Szczepień w Słupsku tworzonym przez Miasto Słupsk i Labortorium Diagnostyka. 

  Zainteresowane osoby proszone są o kontakt: 

  Koordynaror Punktów Pobrań: anna.ernestowicz@diag.pl  tel.: 661 911 858

  Kierownik Laboratorium:   iwona.nierzwicka@diag.pl  tel.: 501 547 733

  SZkolenia na szczepienia covid -19

  W dalszym ciągu trwają zapisy na szkolenia dotyczące uzyskania uprawnień do przeprowadzania szczepień przeciwko Covid -19
  Od dnia 16.04.2021 r. zapisy na kursy odbywają się wyłącznie przez formularz dostępny na stronie internetowej NIA w Warszawie.

  https://www.nia.org.pl/formularz-zgloszeniowy-na-kurs-teoretyczny-uprawniajacy-do-przeprowadzania-szczepien-przeciwko-covid-19-dla-farmaceutow/

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - Dz.Urz. MZ poz. 124

  http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/124/

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie realizacji zapotrzebowań oraz sporządzania leków w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2360/1

  Komunikat ŚOIA w Koszalinie - zmiana trybu pracy izby

  Informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa oraz zagrożeniem zakażenia się wirusem  biuro izby pracuje codziennie przy drzwiach zamkniętych.  Sprawy mogą Państwo realizować mailowo na adres: biuro@oia.koszalin.pl, telefonicznie 94 34 25 026  lub za pośrednictwem poczty (75-401 Koszalin, ul. Jedności 5), a  w ważnych sprawach w biurze izby po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem biura izby. 

  Komunikat MZ w sprawie uzupełniania Dokumentu Realizacji Recepty

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-uzupelniania-drr

  Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie zachęca do umieszczania reklamy Państwa firmy na stronie internetowej Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem izby e-mail: biuro@oia.koszalin.pl tel. 94 34 25 026.

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2019 r.

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-27-grudnia-2018-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-stycznia-2019-r

  E-recepta. Pytania i odpowiedzi - poradnik dla pracowników medycznych uprawnionych do wystawiania e-recept i aptekarzy (portal ezdrowie.gov.pl. CSIOZ)

  https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/pytania-i-odpowiedzi_e-recepta

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002429

  Rozporządzenie MZ z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002008

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

   

   

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

       
  Data ogłoszenia: 2018-09-13
  Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
  Rok: 2018
  Pozycja: 1773

  Pobierz plik:

  plik 1 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 1773 (240,9 kB) ⇐ więcej


  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001773

  ROZPORZĄDZENIE MZ Z DNIA 20.02.2018 R. W SPRAWIE CIĄGŁYCH SZKOLEŃ FARMACEUTÓW ZATRUDNIONYCH W APTEKACH LUB HURTOWNIACH FARMACEUTYCZNYCH

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/499/1

  Aktualne przepisy prawne zamieszczone na stronie NIA

  http://www.nia.org.pl/akty-prawne/ 
   

  SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O NOWYCH PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH RECEPT LEKARSKICH

   

  Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową informacją o nowych przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept oraz przepisach ustawy – Prawo farmaceutyczne, które zastępują przepisy uchylonego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich.

  Aby otworzyć dokument zawierający porównanie –> kliknij tutaj.

   

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.04.2018r. w sprawie recept

  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/745/1

 • ZŁOCIENIEC

Pani Prezes mgr farm. Justyna Korzelska.
----------------------------------------------------------------
Radca Prawny przyjmuje w biurze Izby:
wtorki i czwartki w godz. od 9 do 12
----------------------------------------------------------------
Rzecznik prasowy ŚOIA w Koszalinie - mgr Jolanta Dahlke-Miś
tel. 503 068 106
----------------------------------------------------------------
KONTO ŚOIA w Koszalinie
BNP PARIBAS
37 1750 0012 0000 0000 3738 2558