• SŁUPSK
 • SZCZECINEK
 • ŚRODKOWOPOMORSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

 • ŚWIDWIN
 • ul. Jedności 5
  75-401 Koszalin


  Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

  tel.: 94 34 25 026
  fax: 94 34 14 304
  email: biuro@oia.koszalin.pl   

 • USTKA
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 28)

  W Dzienniku Ustaw z dnia 9 stycznia 2020 roku opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 28)
  link do aktu prawnego:
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2020/28/1

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

  Odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy od dnia 1 stycznia 2020 r.

  W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku ulega zmianie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy - od dnia 1 stycznia 2020 roku wynosić będzie 13 zł.
  Podstawa prawna:
  – Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7 (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 784)
  – Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1778).
   
   

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2020 r.

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-grudnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-stycznia-2020-r

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz. U. 2019 poz.2395).

  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2395/1

  Informacja dotycząca aneksów do umów na realizację recept, wynikająca z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r.

  Informacja dotycząca aneksów do umów na realizację recept, wynikająca z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept wraz z komentarzem Biura Prawnego Naczelnej Izby Aptekarskiej.

  pobierz dokument
   

  Błędne oznaczanie kodów EAN na e-recepcie - komunikat MZ z dnia 28 listopada 2019 r.

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/bledne-oznaczanie-kodow-ean-na-e-recepcie
   

  Pomniejszanie ilości wydawanego leku przy częściowej realizacji e-recepty - komunikat MZ z dnia 28 listopada 2019 r.

  http://ttps://www.gov.pl/web/zdrowie/pomniejszanie-ilosci-wydawanego-leku-przy-czesciowej-realizacji-e-recepty?fbclid=IwAR2z8yz1vNaoBxyf5_rnpqCXbRm_R2E9hLgCRY6uqx5w2CsyhYGZNYmGzXQ
   

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2019 r.

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-23-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-listopada-2019-r
   

  Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17.10.2019 r. w sprawie sprawdzeń weryfikacyjnych dla komunikatu elektronicznego LEK.

  https://nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7482.html
   

  Komunikat GIF z 15.10.2019 r. w sprawie sposobu postępowania z produktami leczniczymi wstrzymanymi w obrocie decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego, dla których upłynął termin ważności

  https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/komunikaty/1528,KOMUNIKAT-GLOWNEGO-INSPEKTORA-FARMACEUTYCZNEGO.html
   

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U. 2019, poz. 1971).

  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1971/1
   

  Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Prezes NRA dotycząca realizacji recept z uprawnieniem „S”

  Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 2019 r. opublikowano ustawę z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1905).

  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1905/1
  Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. UE L 32 z 09.02.2016, str. 1).
   

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

  link do aktu prawnego:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001899

   

  Dla pracowników aptek Komunikat w sprawie prawidłowego przekazywania załączników do komunikatu elektronicznego LEK

  http://www.nfz-szczecin.pl/tfmjv_news_2589_komunikat_w_sprawie_prawidlowego_przekazywania_zalacznikow_do_komunikatu_elektronicznego_lek.htm?PHPSESSID=678242da01bb7845395ebdb016baa483
   

  Informacja dotycząca nowelizacji art. 86a ustawy - Prawo farmaceutyczne

  https://mgr.farm/aktualnosci/wazne-od-dzisiaj-obowiazuje-poprawione-prawo-farmaceutyczne/
   

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2301
   

  Opracowanie dotyczące zasad realizowania e-recept w aptekach od dnia 7 września 2019 r. - artykuł z portalu mgr.farm.

  https://mgr.farm/aktualnosci/wazne-od-7-wrzesnia-nowe-zasady-realizowania-e-recept-w-aptekach/

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001590

  Najbliższe spotkanie Sekcji Aptek Szpitalnych ŚOIA w Koszalinie odbędzie się 19 maja 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 4 Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
   

  Komunikat MZ - Objaśnienie prawne dotyczące możliwości i zakresu stosowania ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne w odniesieniu do zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych przed wejściem w życie tejże ustawy.

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/objasnienie-prawne-dotyczace-mozliwosci-i-zakresu-stosowania-ustawy-z-dnia-7-kwietnia-2017-r

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2019 r.

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-30-sierpnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-wrzesnia-2019-r

  Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - rozszerzenie zakresu tzw. opłaty recyklingowej pobieranej za torby foliowe.

  Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 22.08.2019 r. poz. 1579 opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw:

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001579

  Ww. nowelizacją dokonano m.in. zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542 i 1403) w zakresie art. 40a dot. opłaty recyklingowej pobieranej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

  Aktualne - od dnia 1 września 2019 r. - brzmienie przepisu art. 40a cyt. ustawy:

  1. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

  2. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego”

  Powyższe oznacza, że praktycznie wszystkie torby foliowe (również torby powyżej 50 mikrometrów), za wyjątkiem tzw. zrywek (tj. bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności,) będą objęte opłatą recyklingową.

  Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA ŚRODOWISKA  z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz. U. 2019 poz. 1639) - s  tawka opłaty recyklingowej, o której mowa, wynosi 0,20 zł za jedną sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego (plus VAT).

  Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia ( Dz. U. 2019 poz. 1590 )

  Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 23.08.2019 r. opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e- zdrowia.
   

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1555).

  link do aktu prawnego:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001555

  Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 1542)

  Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 19.08.2019 r. opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, którą dokonano nowelizacji art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne.
   
  Po ww. nowelizacji art. 86a ustawy - Prawo farmaceutyczne ma następujące brzmienie:
  Art.  86a.   
   1.  Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny może zbyć, na zasadach określonych w ustawie oraz w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, produkt leczniczy wyłącznie:
   1) w celu bezpośredniego zaopatrywania ludności, w tym nieodpłatnie pacjentowi - wyłącznie na potrzeby jego leczenia;
   2) w celu zaopatrzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - na podstawie zapotrzebowania, o którym mowa w art. 96 ust. 1;
   3) nieodpłatnie, na zasadach określonych w ust. 3 i 4;
   4)  w celu zaopatrzenia podmiotów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, niebędących podmiotami uprawnionymi do obrotu produktami leczniczymi, w produkty lecznicze o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 71a ust. 5.
   1a.    Zbycie produktów leczniczych, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może podlegać ograniczeniu także ze względu na zawartość w nich substancji czynnych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, które z uwagi na dawkowanie lub możliwość wystąpienia działań niepożądanych mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo lub skuteczność stosowania produktów leczniczych.
   2.  Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny niezwłocznie przekazują w postaci papierowej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informację właściwemu miejscowo wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu zawierającą dane o ilości i nazwie produktów leczniczych przekazanych nieodpłatnie zgodnie z ust. 1 pkt 1 oraz dane obejmujące numer PESEL, a w przypadku jego braku - imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta, któremu je przekazano.
   3.  Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny może, za zgodą właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, przekazać produkty lecznicze:
   1) domowi pomocy społecznej - wyłącznie w celu umożliwienia i organizowania pomocy, o której mowa w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.);
   2) organowi władzy publicznej - wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb wynikających ze stanu wyjątkowego, stanu wojennego lub stanu klęski żywiołowej;
   3) podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, na podstawie zapotrzebowania, o którym mowa w art. 96 ust. 1 - wyłącznie w celu jego zaopatrzenia.
   4.  Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny występują o wydanie zgody, o której mowa w ust. 3, nie później niż na 7 dni przed planowanym przekazaniem. Zgody nie udziela się, jeżeli zachodzi podejrzenie, że produkt leczniczy zostanie wykorzystany w celu innym niż deklarowany.
   5.  Udzielenie albo odmowa udzielenia zgody, o której mowa w ust. 3, następuje w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
   6.   Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz substancji czynnych w produktach leczniczych o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1, które nie mogą być zbywane w celu zaopatrzenia podmiotów innych niż wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2, niebędących podmiotami uprawnionymi do obrotu produktami leczniczymi, mając na względzie ochronę zdrowia publicznego.

  Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 22 maja 2019 r. opublikowano ustawę z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 959)

  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/959/1

  Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw ( DZ.U. 2019 poz. 1096)

  Informujemy, że w dniu 13.06.2019 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw ( DZ.U. 2019 poz. 1096)
   
  poniżej link do ww. aktu prawnego:
   
  Zgodnie z art. 2 cyt. nowelizacji -w  ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1515 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 959)  art. 10 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
  „2. Do dnia 31 grudnia 2019 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy są wystawiane, potwierdzane i realizowane na dotychczasowych zasadach. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. świadczeniodawcy, w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia, mogą wystawiać i realizować zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy na zasadach określonych przepisami ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
  3. Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały na
  dotychczasowych zasadach:
  1) wystawione,
  2) wystawione i potwierdzone
  są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.”.
   

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych ( DZ.U. 2019, poz. 1745)

  link do rozporządzenia:

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001745

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2019 r.

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-27-czerwca-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-lipca-2019-r

  Recepta transgraniczna

  Recepta transgraniczna daje prawo pacjentowi do otrzymania leku na terenie Unii Europejskiej na podstawie recepty wystawionej w innym państwie członkowskim niż państwo jej realizacji.
  Lekarz może wystawić taką receptę,  wyłącznie na wniosek pacjenta, który zamierza ją zrealizować w innym niż Polska państwie członkowskim UE.
  Recepta transgraniczna zawiera co najmniej następujące dane: 

  1. imię lub imiona i nazwisko pacjenta;
  2. datę urodzenia pacjenta;
  3. imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę;
  4. kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy);
  5. dane do bezpośredniego kontaktu osoby wystawiającej receptę (adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub faksu, wraz z prefiksem międzynarodowym);
  6. dane dotyczące adresu miejsca udzielenia świadczenia oraz oznaczenie „Polska”;
  7. nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) w przypadku produktu leczniczego;
  8. nazwę własną, jeżeli: a) przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub b) osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych; w takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia nazwy własnej;
  9. postać;
  10. moc;
  11. ilość;
  12. sposób dawkowania;
  13. datę wystawienia recepty;
  14. podpis własnoręczny osoby wystawiającej.
  Recepta wystawiona w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska, niebędąca receptą transgraniczną, jest realizowana za pełną odpłatnością, jeżeli zawiera następujące dane: 
  1. imię lub imiona i nazwisko pacjenta;
  2. adres pacjenta;
  3. nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo nazwę handlową;
  4. postać;
  5. moc;
  6. ilość;
  7. datę wystawienia recepty;
  8. dane osoby wystawiającej receptę w formie nadruku lub pieczęci i podpis osoby wystawiającej receptę.
  Recepta transgraniczna: 
  • jest realizowana za pełną odpłatnością,
  • nie może być na niej przepisany produkt leczniczy o kategorii dostępności „Rpw”,
  • recepta, która nie została zrealizowana w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, może zostać zrealizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pełną odpłatnością, a także
  • może zostać zrealizowana z uwzględnieniem odpłatności, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, bez weryfikacji danych właściwych wyłącznie dla recepty transgranicznej -tj. jeżeli recepta została wystawiona zgodnie z przepisami uprawniającymi do jej realizacji i refundacji przez NFZ. 
  Na zasadach określonych w art. 42c ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - po powrocie pacjent może wystąpić o zwrot poniesionych kosztów do poziomu refundacji.
  Podstawa prawna:
   
  Rozporządzenie w sprawie recept z dnia 13 kwietnia 2018 r. ( Dz.U. 2018, poz. 745, ze zm.)
   
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r.  - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019, poz. 499, ze zm.)
   
   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.  2018 r., poz. 1510, z późn. zm.)
   

   

  Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 26.04.2019 roku opublikowano obwieszczenie marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/784/1

  Zmiana odpłatności ryczałtowej za lek recepturowy

  W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku ulegnie zmianie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy i od 1 stycznia 2019 roku wynosić będzie 11,30 zł.

  Podstawa prawna:
  – Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7 (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1844 z późn. zm.);

  – Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1794).

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2019 r.

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-30-kwietnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-maja-2019-r

  Rozporządzenie MZ z dnia 17.04.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept ( Dz. U. 2019, poz. 718)

  Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie informuje, że w dniu 18 kwietnia 2019 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept, które wydłuża z 12 do 24 miesięcy okres stosowania poprzednich druków recept.
   
   Nowelizacja umożliwia realizowanie recept wystawionych na wzorach, które obowiązywały przed dniem wejścia w życie  rozporządzenia, przez kolejne 12 miesięcy, tj. maksymalnie do dnia 18 kwietnia 2020 r.
   
  Poniżej link do treści Rozporządzenia:
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/718

  Informujemy, że w Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  poniżej link:
   

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

  Informujemy, że dniu 28 marca 2019 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.
   

  Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 15 marca 2019 r. opublikowano nowy tekst jednolity ustawy - Prawo farmaceutyczne.

  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/499/1

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/436

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2019 r.

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-27-lutego-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-marca-2019-r

  XXXIV Zjazd Sprawozdawczo -Wyborczy Naszej Izby - zdjęcia w dziale GALERIA

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - Dz.Urz. MZ poz. 124

  http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/124/


   

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie realizacji zapotrzebowań oraz sporządzania leków w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2360/1

  XXXIV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy ŚOIA w Koszalinie

  Szanowni Państwo,

  Informuję, że w dniu 23 listopada 2019 r. odbył się XXXIV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy ŚOIA w Koszalinie.

  Prezesem Rady Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie na VIII kadencję  została wybrana jednogłośnie mgr farm. Justyna Korzelska.

  Serdecznie gratuluję !!!!

  biuro Izby

   

  Komunikat MZ w sprawie uzupełniania Dokumentu Realizacji Recepty

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-uzupelniania-drr

  E-recepta. Pytania i odpowiedzi - poradnik dla pracowników medycznych uprawnionych do wystawiania e-recept i aptekarzy (portal ezdrowie.gov.pl. CSIOZ)

  https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/pytania-i-odpowiedzi_e-recepta

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2019 r.

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-27-grudnia-2018-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-stycznia-2019-r

  Właścicielu apteki odbierz swoją naklejkę „tu zrealizujesz e-receptę”

  https://www.nia.org.pl/2019/01/30/wlascicielu-apteki-odbierz-swoja-naklejke-tu-zrealizujesz-e-recepte/

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002429

  Rozporządzenie MZ z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002008

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

   

   

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

       
  Data ogłoszenia: 2018-09-13
  Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
  Rok: 2018
  Pozycja: 1773

  Pobierz plik:

  plik 1 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 1773 (240,9 kB) ⇐ więcej


  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001773

  ROZPORZĄDZENIE MZ Z DNIA 20.02.2018 R. W SPRAWIE CIĄGŁYCH SZKOLEŃ FARMACEUTÓW ZATRUDNIONYCH W APTEKACH LUB HURTOWNIACH FARMACEUTYCZNYCH

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/499/1

  Aktualne przepisy prawne zamieszczone na stronie NIA

  http://www.nia.org.pl/akty-prawne/ 
   

  SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O NOWYCH PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH RECEPT LEKARSKICH

   

  Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową informacją o nowych przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept oraz przepisach ustawy – Prawo farmaceutyczne, które zastępują przepisy uchylonego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich.

  Aby otworzyć dokument zawierający porównanie –> kliknij tutaj.

   

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.04.2018r. w sprawie recept

  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/745/1

 • ZŁOCIENIEC

Pani Prezes mgr farm. Justyna Korzelska.
----------------------------------------------------------------
Radca Prawny przyjmuje w biurze Izby:
wtorki i czwartki w godz. od 9 do 12
----------------------------------------------------------------
Rzecznik prasowy ŚOIA w Koszalinie - mgr Jolanta Dahlke-Miś
tel. 503 068 106
----------------------------------------------------------------

BNP PARIBAS
37 1750 0012 0000 0000 3738 2558