Przepisy prawne

Przepisy prawne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów (DZ.U. 2024, poz.864)

https://www.nia.org.pl/2024/06/14/rozporzadzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-6-czerwca-2024-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-kursow-kwalifikacyjnych-dla-farmaceutow/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rozporzadzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-6-czerwca-2024-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-kursow-kwalifikacyjnych-dla-farmaceutow

Czytaj więcej »

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1,ich mieszaninami lub odpadami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1

Link do treści rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/239

Czytaj więcej »

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2023 r.

link do treści obwieszczenia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-pazdziernika-2023-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-listopada-2023-r

Czytaj więcej »

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2023 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia  2023, poz. 94 opublikowano obwieszczenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem

Czytaj więcej »

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wykazu państw, które nie realizują recept transgranicznych wystawianych w postaci elektronicznej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-wykazu-panstw-ktore-nie-realizuja-recept-transgranicznych-wystawianych-w-postaci-elektronicznej-w-innym-panstwie-czlonkowskim-unii-europejskiej-lub-panstwie-czlonkowskim-europejskiego-porozumienia-o-wolnym-handlu-efta-oraz-w-sprawie-zestawienia-danych-niezbednych-do-identyfikacji-pacjenta-realizujacego-recepte-transgraniczna-w-postaci-elektronicznej4

Czytaj więcej »

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie dostarczania i udostępniania laikom, z przeznaczeniem do samodzielnego używania, wyrobów in vitro innych niż wyroby do samokontroli, pojemniki na próbki lub ogólne produkty laboratoryjne

Komunikat dostępny pod adresem: https://www.urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-30-sierpnia-2023-roku-w-sprawie-dostarczania-i-udost%C4%99pniania-laikom

Czytaj więcej »

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU W SPRAWIE PODSTAWOWYCH WARUNKÓW PROWADZENIA APTEKI, W TREŚCI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ZMIANY WPROWADZONE DO TEGO AKTU ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 11 KWIETNIA 2023 ROKU ZMIENIAJĄCYM ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PODSTAWOWYCH WARUNKÓW PROWADZENIA APTEKI.

https://www.nia.org.pl/2023/06/06/rozporzadzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-27-pazdziernika-2022-roku-w-sprawie-podstawowych-warunkow-prowadzenia-apteki-w-tresci-uwzgledniajacej-zmiany-wprowadzone-do-tego-aktu-rozporzadzeniem-ministra-zd/

Czytaj więcej »

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2022 poz. 2736).

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000273601.pdf Na mocy ww. rozporządzenia dotychczasowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, w tym obowiązek noszenia maseczek w aptekach i

Czytaj więcej »

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2021 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-sierpnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-wrzesnia-2021-r?fbclid=IwAR0tjfzgmM0dG0druR0uYNWXGxkPnscpTk0dHCiZxBdMBPnBg1AYuELMYo0

Czytaj więcej »

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2021 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-21-grudnia-2020-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-stycznia-2021-r dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2020/116/akt.pdf  

Czytaj więcej »

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2020 r. (Dz.Urz. MZ z 21.10.2020 r. poz. 88

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-21-pazdziernika-2020-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-listopada-2020-r

Czytaj więcej »

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 2019 r. opublikowano ustawę z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1905).

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1905/1 Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i

Czytaj więcej »

Recepta transgraniczna

Recepta transgraniczna daje prawo pacjentowi do otrzymania leku na terenie Unii Europejskiej na podstawie recepty wystawionej w innym państwie członkowskim niż państwo jej realizacji. Lekarz

Czytaj więcej »