Przepisy Prawne


Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2019 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-23-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-listopada-2019-r

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17.10.2019 r. w sprawie sprawdzeń weryfikacyjnych dla komunikatu elektronicznego LEK.

https://nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7482.html

Komunikat GIF z 15.10.2019 r. w sprawie sposobu postępowania z produktami leczniczymi wstrzymanymi w obrocie decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego, dla których upłynął termin ważności

https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/komunikaty/1528,KOMUNIKAT-GLOWNEGO-INSPEKTORA-FARMACEUTYCZNEGO.html

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U. 2019, poz. 1971).

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1971/1

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Prezes NRA dotycząca realizacji recept z uprawnieniem „S”

 
 

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 2019 r. opublikowano ustawę z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1905).

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1905/1
Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. UE L 32 z 09.02.2016, str. 1).
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

link do aktu prawnego:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001899

Informacja dotycząca nowelizacji art. 86a ustawy - Prawo farmaceutyczne

https://mgr.farm/aktualnosci/wazne-od-dzisiaj-obowiazuje-poprawione-prawo-farmaceutyczne/

Dla pracowników aptek Komunikat w sprawie prawidłowego przekazywania załączników do komunikatu elektronicznego LEK

http://www.nfz-szczecin.pl/tfmjv_news_2589_komunikat_w_sprawie_prawidlowego_przekazywania_zalacznikow_do_komunikatu_elektronicznego_lek.htm?PHPSESSID=678242da01bb7845395ebdb016baa483

Pomniejszanie ilości wydawanego leku przy częściowej realizacji e-recepty - komunikat MZ z dnia 28 listopada 2019 r.

http://ttps://www.gov.pl/web/zdrowie/pomniejszanie-ilosci-wydawanego-leku-przy-czesciowej-realizacji-e-recepty?fbclid=IwAR2z8yz1vNaoBxyf5_rnpqCXbRm_R2E9hLgCRY6uqx5w2CsyhYGZNYmGzXQ

Opracowanie dotyczące zasad realizowania e-recept w aptekach od dnia 7 września 2019 r. - artykuł z portalu mgr.farm.

https://mgr.farm/aktualnosci/wazne-od-7-wrzesnia-nowe-zasady-realizowania-e-recept-w-aptekach/

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001590

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2301

Komunikat MZ - Objaśnienie prawne dotyczące możliwości i zakresu stosowania ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne w odniesieniu do zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych przed wejściem w życie tejże ustawy.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/objasnienie-prawne-dotyczace-mozliwosci-i-zakresu-stosowania-ustawy-z-dnia-7-kwietnia-2017-r

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2019 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-30-sierpnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-wrzesnia-2019-r

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - rozszerzenie zakresu tzw. opłaty recyklingowej pobieranej za torby foliowe.

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 22.08.2019 r. poz. 1579 opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001579

Ww. nowelizacją dokonano m.in. zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542 i 1403) w zakresie art. 40a dot. opłaty recyklingowej pobieranej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Aktualne - od dnia 1 września 2019 r. - brzmienie przepisu art. 40a cyt. ustawy:

1. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

2. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego”

Powyższe oznacza, że praktycznie wszystkie torby foliowe (również torby powyżej 50 mikrometrów), za wyjątkiem tzw. zrywek (tj. bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności,) będą objęte opłatą recyklingową.

Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA ŚRODOWISKA  z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz. U. 2019 poz. 1639) - s  tawka opłaty recyklingowej, o której mowa, wynosi 0,20 zł za jedną sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego (plus VAT).

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia ( Dz. U. 2019 poz. 1590 )

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 23.08.2019 r. opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e- zdrowia.
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1555).

link do aktu prawnego:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001555

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 1542)

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 19.08.2019 r. opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, którą dokonano nowelizacji art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne.
 
Po ww. nowelizacji art. 86a ustawy - Prawo farmaceutyczne ma następujące brzmienie:
Art.  86a.   
 1.  Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny może zbyć, na zasadach określonych w ustawie oraz w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, produkt leczniczy wyłącznie:
 1) w celu bezpośredniego zaopatrywania ludności, w tym nieodpłatnie pacjentowi - wyłącznie na potrzeby jego leczenia;
 2) w celu zaopatrzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - na podstawie zapotrzebowania, o którym mowa w art. 96 ust. 1;
 3) nieodpłatnie, na zasadach określonych w ust. 3 i 4;
 4)  w celu zaopatrzenia podmiotów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, niebędących podmiotami uprawnionymi do obrotu produktami leczniczymi, w produkty lecznicze o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 71a ust. 5.
 1a.    Zbycie produktów leczniczych, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może podlegać ograniczeniu także ze względu na zawartość w nich substancji czynnych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, które z uwagi na dawkowanie lub możliwość wystąpienia działań niepożądanych mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo lub skuteczność stosowania produktów leczniczych.
 2.  Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny niezwłocznie przekazują w postaci papierowej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informację właściwemu miejscowo wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu zawierającą dane o ilości i nazwie produktów leczniczych przekazanych nieodpłatnie zgodnie z ust. 1 pkt 1 oraz dane obejmujące numer PESEL, a w przypadku jego braku - imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta, któremu je przekazano.
 3.  Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny może, za zgodą właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, przekazać produkty lecznicze:
 1) domowi pomocy społecznej - wyłącznie w celu umożliwienia i organizowania pomocy, o której mowa w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.);
 2) organowi władzy publicznej - wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb wynikających ze stanu wyjątkowego, stanu wojennego lub stanu klęski żywiołowej;
 3) podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, na podstawie zapotrzebowania, o którym mowa w art. 96 ust. 1 - wyłącznie w celu jego zaopatrzenia.
 4.  Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny występują o wydanie zgody, o której mowa w ust. 3, nie później niż na 7 dni przed planowanym przekazaniem. Zgody nie udziela się, jeżeli zachodzi podejrzenie, że produkt leczniczy zostanie wykorzystany w celu innym niż deklarowany.
 5.  Udzielenie albo odmowa udzielenia zgody, o której mowa w ust. 3, następuje w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
 6.   Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz substancji czynnych w produktach leczniczych o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1, które nie mogą być zbywane w celu zaopatrzenia podmiotów innych niż wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2, niebędących podmiotami uprawnionymi do obrotu produktami leczniczymi, mając na względzie ochronę zdrowia publicznego.

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 22 maja 2019 r. opublikowano ustawę z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 959)

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/959/1

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw ( DZ.U. 2019 poz. 1096)

Informujemy, że w dniu 13.06.2019 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw ( DZ.U. 2019 poz. 1096)
 
poniżej link do ww. aktu prawnego:
 
Zgodnie z art. 2 cyt. nowelizacji -w  ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1515 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 959)  art. 10 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Do dnia 31 grudnia 2019 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy są wystawiane, potwierdzane i realizowane na dotychczasowych zasadach. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. świadczeniodawcy, w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia, mogą wystawiać i realizować zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy na zasadach określonych przepisami ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3. Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały na
dotychczasowych zasadach:
1) wystawione,
2) wystawione i potwierdzone
są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.”.
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych ( DZ.U. 2019, poz. 1745)

link do rozporządzenia:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001745

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2019 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-27-czerwca-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-lipca-2019-r

Recepta transgraniczna

Recepta transgraniczna daje prawo pacjentowi do otrzymania leku na terenie Unii Europejskiej na podstawie recepty wystawionej w innym państwie członkowskim niż państwo jej realizacji.
Lekarz może wystawić taką receptę,  wyłącznie na wniosek pacjenta, który zamierza ją zrealizować w innym niż Polska państwie członkowskim UE.
Recepta transgraniczna zawiera co najmniej następujące dane: 

 1. imię lub imiona i nazwisko pacjenta;
 2. datę urodzenia pacjenta;
 3. imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę;
 4. kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy);
 5. dane do bezpośredniego kontaktu osoby wystawiającej receptę (adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub faksu, wraz z prefiksem międzynarodowym);
 6. dane dotyczące adresu miejsca udzielenia świadczenia oraz oznaczenie „Polska”;
 7. nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) w przypadku produktu leczniczego;
 8. nazwę własną, jeżeli: a) przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub b) osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych; w takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia nazwy własnej;
 9. postać;
 10. moc;
 11. ilość;
 12. sposób dawkowania;
 13. datę wystawienia recepty;
 14. podpis własnoręczny osoby wystawiającej.
Recepta wystawiona w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska, niebędąca receptą transgraniczną, jest realizowana za pełną odpłatnością, jeżeli zawiera następujące dane: 
 1. imię lub imiona i nazwisko pacjenta;
 2. adres pacjenta;
 3. nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo nazwę handlową;
 4. postać;
 5. moc;
 6. ilość;
 7. datę wystawienia recepty;
 8. dane osoby wystawiającej receptę w formie nadruku lub pieczęci i podpis osoby wystawiającej receptę.
Recepta transgraniczna: 
 • jest realizowana za pełną odpłatnością,
 • nie może być na niej przepisany produkt leczniczy o kategorii dostępności „Rpw”,
 • recepta, która nie została zrealizowana w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, może zostać zrealizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pełną odpłatnością, a także
 • może zostać zrealizowana z uwzględnieniem odpłatności, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, bez weryfikacji danych właściwych wyłącznie dla recepty transgranicznej -tj. jeżeli recepta została wystawiona zgodnie z przepisami uprawniającymi do jej realizacji i refundacji przez NFZ. 
Na zasadach określonych w art. 42c ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - po powrocie pacjent może wystąpić o zwrot poniesionych kosztów do poziomu refundacji.
Podstawa prawna:
 
Rozporządzenie w sprawie recept z dnia 13 kwietnia 2018 r. ( Dz.U. 2018, poz. 745, ze zm.)
 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r.  - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019, poz. 499, ze zm.)
 
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.  2018 r., poz. 1510, z późn. zm.)
 

 

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 26.04.2019 roku opublikowano obwieszczenie marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/784/1

Zmiana odpłatności ryczałtowej za lek recepturowy

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku ulegnie zmianie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy i od 1 stycznia 2019 roku wynosić będzie 11,30 zł.

Podstawa prawna:
– Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7 (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1844 z późn. zm.);

– Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1794).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2019 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-30-kwietnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-maja-2019-r

Rozporządzenie MZ z dnia 17.04.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept ( Dz. U. 2019, poz. 718)

Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie informuje, że w dniu 18 kwietnia 2019 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept, które wydłuża z 12 do 24 miesięcy okres stosowania poprzednich druków recept.
 
 Nowelizacja umożliwia realizowanie recept wystawionych na wzorach, które obowiązywały przed dniem wejścia w życie  rozporządzenia, przez kolejne 12 miesięcy, tj. maksymalnie do dnia 18 kwietnia 2020 r.
 
Poniżej link do treści Rozporządzenia:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/718

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

poniżej link:
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

Informujemy, że dniu 28 marca 2019 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.
 

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 15 marca 2019 r. opublikowano nowy tekst jednolity ustawy - Prawo farmaceutyczne.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/499/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/436

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2019 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-27-lutego-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-marca-2019-r

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - Dz.Urz. MZ poz. 124

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/124/

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie realizacji zapotrzebowań oraz sporządzania leków w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2360/1

Komunikat MZ w sprawie uzupełniania Dokumentu Realizacji Recepty

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-uzupelniania-drr

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2019 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-27-grudnia-2018-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-stycznia-2019-r

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002429

Rozporządzenie MZ z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002008

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

     
Data ogłoszenia: 2018-09-13
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2018
Pozycja: 1773

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 1773 (240,9 kB) ⇐ więcej


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001773

ROZPORZĄDZENIE MZ Z DNIA 20.02.2018 R. W SPRAWIE CIĄGŁYCH SZKOLEŃ FARMACEUTÓW ZATRUDNIONYCH W APTEKACH LUB HURTOWNIACH FARMACEUTYCZNYCH

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/499/1

Aktualne przepisy prawne zamieszczone na stronie NIA

http://www.nia.org.pl/akty-prawne/ 
 

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O NOWYCH PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH RECEPT LEKARSKICH

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową informacją o nowych przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept oraz przepisach ustawy – Prawo farmaceutyczne, które zastępują przepisy uchylonego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich.

Aby otworzyć dokument zawierający porównanie –> kliknij tutaj.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.04.2018r. w sprawie recept

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/745/1