Przepisy Prawne


Rozporządzenie MZ z 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (Dz.U. 2020, poz. 28).

Z dniem1 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia. Wzór zlecenia stanowi załącznik do ww. rozporządzenia.
link do aktu prawnego
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/28

Informacja ws. uchylenia obowiązku zamieszczania na recepcie identyfikatora NFZ

Z dniem 1 lipca 2020 r. zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1590) uchylono art. 96a ust. 8 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, dotyczący obowiązku umieszczenia na recepcie, na której przepisano choć jeden refundowany produkt leczniczy, wyrób medyczny lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy.
Treść uchylonego przepisu:
Art. 96a ust. 8. Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 tej ustawy, obejmuje:
(…)
2) identyfikator oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, a w przypadku:
a) braku miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – identyfikator oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wskazany zgodnie z art. 77 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych albo identyfikator miejsca pełnienia służby wojskowej,
b) osoby bezdomnej – identyfikator oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy dla miejsca zamieszkania osoby wystawiającej receptę albo siedziby świadczeniodawcy,
c) pacjentów nieposiadających dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i niebędących osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej – symbol „X”, który zastępuje dane, o których mowa w lit. a lub b;

Wskutek wejścia w życie ww. ustawy od dnia 1 lipca 2020 r. numer oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nie jest elementem wymaganym na recepcie refundowanej (jak również na recepcie nierefundowanej). Powyższe dotyczy recept wystawionych od dnia 1 lipca 2020 r.

podstawa prawna:
ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz.U. 2019, poz.1590)

Nowa matryca stawek VAT – zmiany stawek podatku od towarów i usług od 1 lipca 2020 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. wchodzi w życie nowa treść załączników nr 3 i 10 do ustawy o VAT (dokonana na mocy ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2019 poz.1751).
W ww. załącznikach wymieniono towary i usługi opodatkowane stawkami 8% i 5%. Od 1 lipca 2020 r. klasyfikacja statystyczna PKWIU 2008 używana w załącznikach 3 i 10 zostanie zastąpiona w przypadku towarów Nomenklaturą Scaloną CN, a w przypadku usług klasyfikacją PKWiU 2015. W przypadku towarów nowa treść tych załączników ma na celu uproszczenie systemu stawek VAT (poprzez dążenie do stosowania jednej stawki podatku dla całych działów CN) i ograniczenie przypadków, gdy podobne towary są opodatkowane różnymi stawkami VAT.

Załącznik nr 3 (stawka 8%) w brzmieniu od dnia 1.07.2020 r. w części dotyczącej towarów związanych z ochroną zdrowia obejmuje m.in.:
- bez względu na CN -Wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534) dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- bez względu na CN - Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399, 959, 1495, 1542, 1556 i 1590) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską
- bez względu na CN - Środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231)

Załącznik nr 10 (stawka 5%) w brzmieniu od dnia 1.07.2020 r. w części dotyczącej ochrony zdrowia obejmuje m.in.:
- bez względu na CN -Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
- CN 9619 00 - Podpaski higieniczne (wkładki) i tampony, pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły, z dowolnego materiału
- bez względu na CN - Smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw 2019 r. poz. 1751 - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1751

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług
Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 106 - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/106
 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2020 poz. 944).

https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000944/O/D20200944.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/792

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/32/

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/690

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/697

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 57/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-572020dsoz,7168.html

Ww. zarządzenie dotyczy pozyskiwania unikalnych numerów recept przez farmaceutów dla
recept papierowych pro auctore / pro familiae.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/27/

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 577).

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/577

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 566)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/566

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/567

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/522

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/491

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2020 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-18-lutego-2020-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-marca-2020-r

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 28)

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 stycznia 2020 roku opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 28)
link do aktu prawnego:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2020/28/1

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy od dnia 1 stycznia 2020 r.

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku ulega zmianie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy - od dnia 1 stycznia 2020 roku wynosić będzie 13 zł.
Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7 (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 784)
– Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1778).
 
 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2020 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-grudnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-stycznia-2020-r

Błędne oznaczanie kodów EAN na e-recepcie - komunikat MZ z dnia 28 listopada 2019 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/bledne-oznaczanie-kodow-ean-na-e-recepcie
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz. U. 2019 poz.2395).

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2395/1

Informacja dotycząca aneksów do umów na realizację recept, wynikająca z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r.

Informacja dotycząca aneksów do umów na realizację recept, wynikająca z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept wraz z komentarzem Biura Prawnego Naczelnej Izby Aptekarskiej.

pobierz dokument
 

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17.10.2019 r. w sprawie sprawdzeń weryfikacyjnych dla komunikatu elektronicznego LEK.

https://nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7482.html
 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2019 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-23-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-listopada-2019-r
 

Pomniejszanie ilości wydawanego leku przy częściowej realizacji e-recepty - komunikat MZ z dnia 28 listopada 2019 r.

http://ttps://www.gov.pl/web/zdrowie/pomniejszanie-ilosci-wydawanego-leku-przy-czesciowej-realizacji-e-recepty?fbclid=IwAR2z8yz1vNaoBxyf5_rnpqCXbRm_R2E9hLgCRY6uqx5w2CsyhYGZNYmGzXQ
 

Komunikat GIF z 15.10.2019 r. w sprawie sposobu postępowania z produktami leczniczymi wstrzymanymi w obrocie decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego, dla których upłynął termin ważności

https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/komunikaty/1528,KOMUNIKAT-GLOWNEGO-INSPEKTORA-FARMACEUTYCZNEGO.html
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U. 2019, poz. 1971).

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1971/1
 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Prezes NRA dotycząca realizacji recept z uprawnieniem „S”

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 2019 r. opublikowano ustawę z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1905).

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1905/1
Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. UE L 32 z 09.02.2016, str. 1).
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

link do aktu prawnego:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001899

 

Dla pracowników aptek Komunikat w sprawie prawidłowego przekazywania załączników do komunikatu elektronicznego LEK

http://www.nfz-szczecin.pl/tfmjv_news_2589_komunikat_w_sprawie_prawidlowego_przekazywania_zalacznikow_do_komunikatu_elektronicznego_lek.htm?PHPSESSID=678242da01bb7845395ebdb016baa483
 

Informacja dotycząca nowelizacji art. 86a ustawy - Prawo farmaceutyczne

https://mgr.farm/aktualnosci/wazne-od-dzisiaj-obowiazuje-poprawione-prawo-farmaceutyczne/
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2301
 

Opracowanie dotyczące zasad realizowania e-recept w aptekach od dnia 7 września 2019 r. - artykuł z portalu mgr.farm.

https://mgr.farm/aktualnosci/wazne-od-7-wrzesnia-nowe-zasady-realizowania-e-recept-w-aptekach/

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001590

Komunikat MZ - Objaśnienie prawne dotyczące możliwości i zakresu stosowania ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne w odniesieniu do zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych przed wejściem w życie tejże ustawy.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/objasnienie-prawne-dotyczace-mozliwosci-i-zakresu-stosowania-ustawy-z-dnia-7-kwietnia-2017-r

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2019 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-30-sierpnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-wrzesnia-2019-r

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia ( Dz. U. 2019 poz. 1590 )

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 23.08.2019 r. opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e- zdrowia.
 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - rozszerzenie zakresu tzw. opłaty recyklingowej pobieranej za torby foliowe.

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 22.08.2019 r. poz. 1579 opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001579

Ww. nowelizacją dokonano m.in. zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542 i 1403) w zakresie art. 40a dot. opłaty recyklingowej pobieranej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Aktualne - od dnia 1 września 2019 r. - brzmienie przepisu art. 40a cyt. ustawy:

1. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

2. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego”

Powyższe oznacza, że praktycznie wszystkie torby foliowe (również torby powyżej 50 mikrometrów), za wyjątkiem tzw. zrywek (tj. bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności,) będą objęte opłatą recyklingową.

Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA ŚRODOWISKA  z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz. U. 2019 poz. 1639) - s  tawka opłaty recyklingowej, o której mowa, wynosi 0,20 zł za jedną sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego (plus VAT).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1555).

link do aktu prawnego:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001555

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 1542)

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 19.08.2019 r. opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, którą dokonano nowelizacji art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne.
 
Po ww. nowelizacji art. 86a ustawy - Prawo farmaceutyczne ma następujące brzmienie:
Art.  86a.   
 1.  Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny może zbyć, na zasadach określonych w ustawie oraz w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, produkt leczniczy wyłącznie:
 1) w celu bezpośredniego zaopatrywania ludności, w tym nieodpłatnie pacjentowi - wyłącznie na potrzeby jego leczenia;
 2) w celu zaopatrzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - na podstawie zapotrzebowania, o którym mowa w art. 96 ust. 1;
 3) nieodpłatnie, na zasadach określonych w ust. 3 i 4;
 4)  w celu zaopatrzenia podmiotów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, niebędących podmiotami uprawnionymi do obrotu produktami leczniczymi, w produkty lecznicze o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 71a ust. 5.
 1a.    Zbycie produktów leczniczych, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może podlegać ograniczeniu także ze względu na zawartość w nich substancji czynnych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, które z uwagi na dawkowanie lub możliwość wystąpienia działań niepożądanych mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo lub skuteczność stosowania produktów leczniczych.
 2.  Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny niezwłocznie przekazują w postaci papierowej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informację właściwemu miejscowo wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu zawierającą dane o ilości i nazwie produktów leczniczych przekazanych nieodpłatnie zgodnie z ust. 1 pkt 1 oraz dane obejmujące numer PESEL, a w przypadku jego braku - imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta, któremu je przekazano.
 3.  Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny może, za zgodą właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, przekazać produkty lecznicze:
 1) domowi pomocy społecznej - wyłącznie w celu umożliwienia i organizowania pomocy, o której mowa w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.);
 2) organowi władzy publicznej - wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb wynikających ze stanu wyjątkowego, stanu wojennego lub stanu klęski żywiołowej;
 3) podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, na podstawie zapotrzebowania, o którym mowa w art. 96 ust. 1 - wyłącznie w celu jego zaopatrzenia.
 4.  Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny występują o wydanie zgody, o której mowa w ust. 3, nie później niż na 7 dni przed planowanym przekazaniem. Zgody nie udziela się, jeżeli zachodzi podejrzenie, że produkt leczniczy zostanie wykorzystany w celu innym niż deklarowany.
 5.  Udzielenie albo odmowa udzielenia zgody, o której mowa w ust. 3, następuje w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
 6.   Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz substancji czynnych w produktach leczniczych o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1, które nie mogą być zbywane w celu zaopatrzenia podmiotów innych niż wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2, niebędących podmiotami uprawnionymi do obrotu produktami leczniczymi, mając na względzie ochronę zdrowia publicznego.

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 22 maja 2019 r. opublikowano ustawę z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 959)

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/959/1

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw ( DZ.U. 2019 poz. 1096)

Informujemy, że w dniu 13.06.2019 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw ( DZ.U. 2019 poz. 1096)
 
poniżej link do ww. aktu prawnego:
 
Zgodnie z art. 2 cyt. nowelizacji -w  ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1515 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 959)  art. 10 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Do dnia 31 grudnia 2019 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy są wystawiane, potwierdzane i realizowane na dotychczasowych zasadach. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. świadczeniodawcy, w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia, mogą wystawiać i realizować zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy na zasadach określonych przepisami ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3. Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały na
dotychczasowych zasadach:
1) wystawione,
2) wystawione i potwierdzone
są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.”.
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych ( DZ.U. 2019, poz. 1745)

link do rozporządzenia:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001745

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2019 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-27-czerwca-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-lipca-2019-r

Recepta transgraniczna

Recepta transgraniczna daje prawo pacjentowi do otrzymania leku na terenie Unii Europejskiej na podstawie recepty wystawionej w innym państwie członkowskim niż państwo jej realizacji.
Lekarz może wystawić taką receptę,  wyłącznie na wniosek pacjenta, który zamierza ją zrealizować w innym niż Polska państwie członkowskim UE.
Recepta transgraniczna zawiera co najmniej następujące dane: 

 1. imię lub imiona i nazwisko pacjenta;
 2. datę urodzenia pacjenta;
 3. imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę;
 4. kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy);
 5. dane do bezpośredniego kontaktu osoby wystawiającej receptę (adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub faksu, wraz z prefiksem międzynarodowym);
 6. dane dotyczące adresu miejsca udzielenia świadczenia oraz oznaczenie „Polska”;
 7. nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) w przypadku produktu leczniczego;
 8. nazwę własną, jeżeli: a) przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub b) osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych; w takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia nazwy własnej;
 9. postać;
 10. moc;
 11. ilość;
 12. sposób dawkowania;
 13. datę wystawienia recepty;
 14. podpis własnoręczny osoby wystawiającej.
Recepta wystawiona w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska, niebędąca receptą transgraniczną, jest realizowana za pełną odpłatnością, jeżeli zawiera następujące dane: 
 1. imię lub imiona i nazwisko pacjenta;
 2. adres pacjenta;
 3. nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo nazwę handlową;
 4. postać;
 5. moc;
 6. ilość;
 7. datę wystawienia recepty;
 8. dane osoby wystawiającej receptę w formie nadruku lub pieczęci i podpis osoby wystawiającej receptę.
Recepta transgraniczna: 
 • jest realizowana za pełną odpłatnością,
 • nie może być na niej przepisany produkt leczniczy o kategorii dostępności „Rpw”,
 • recepta, która nie została zrealizowana w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, może zostać zrealizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pełną odpłatnością, a także
 • może zostać zrealizowana z uwzględnieniem odpłatności, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, bez weryfikacji danych właściwych wyłącznie dla recepty transgranicznej -tj. jeżeli recepta została wystawiona zgodnie z przepisami uprawniającymi do jej realizacji i refundacji przez NFZ. 
Na zasadach określonych w art. 42c ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - po powrocie pacjent może wystąpić o zwrot poniesionych kosztów do poziomu refundacji.
Podstawa prawna:
 
Rozporządzenie w sprawie recept z dnia 13 kwietnia 2018 r. ( Dz.U. 2018, poz. 745, ze zm.)
 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r.  - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019, poz. 499, ze zm.)
 
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.  2018 r., poz. 1510, z późn. zm.)
 

 

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 26.04.2019 roku opublikowano obwieszczenie marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/784/1

Zmiana odpłatności ryczałtowej za lek recepturowy

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku ulegnie zmianie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy i od 1 stycznia 2019 roku wynosić będzie 11,30 zł.

Podstawa prawna:
– Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7 (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1844 z późn. zm.);

– Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1794).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2019 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-30-kwietnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-maja-2019-r

Rozporządzenie MZ z dnia 17.04.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept ( Dz. U. 2019, poz. 718)

Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie informuje, że w dniu 18 kwietnia 2019 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept, które wydłuża z 12 do 24 miesięcy okres stosowania poprzednich druków recept.
 
 Nowelizacja umożliwia realizowanie recept wystawionych na wzorach, które obowiązywały przed dniem wejścia w życie  rozporządzenia, przez kolejne 12 miesięcy, tj. maksymalnie do dnia 18 kwietnia 2020 r.
 
Poniżej link do treści Rozporządzenia:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/718

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

poniżej link:
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

Informujemy, że dniu 28 marca 2019 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.
 

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 15 marca 2019 r. opublikowano nowy tekst jednolity ustawy - Prawo farmaceutyczne.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/499/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/436

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2019 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-27-lutego-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-marca-2019-r

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - Dz.Urz. MZ poz. 124

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/124/

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie realizacji zapotrzebowań oraz sporządzania leków w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2360/1

Komunikat MZ w sprawie uzupełniania Dokumentu Realizacji Recepty

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-uzupelniania-drr

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2019 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-27-grudnia-2018-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-stycznia-2019-r

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002429

Rozporządzenie MZ z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002008

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

     
Data ogłoszenia: 2018-09-13
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2018
Pozycja: 1773

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 1773 (240,9 kB) ⇐ więcej


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001773

ROZPORZĄDZENIE MZ Z DNIA 20.02.2018 R. W SPRAWIE CIĄGŁYCH SZKOLEŃ FARMACEUTÓW ZATRUDNIONYCH W APTEKACH LUB HURTOWNIACH FARMACEUTYCZNYCH

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/499/1

Aktualne przepisy prawne zamieszczone na stronie NIA

http://www.nia.org.pl/akty-prawne/ 
 

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O NOWYCH PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH RECEPT LEKARSKICH

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową informacją o nowych przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept oraz przepisach ustawy – Prawo farmaceutyczne, które zastępują przepisy uchylonego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich.

Aby otworzyć dokument zawierający porównanie –> kliknij tutaj.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.04.2018r. w sprawie recept

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/745/1