Podstawa Prawna

Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Jedności 5 swoją działalność prowadzi w oparciu o Ustawę o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1496 ). Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 62, poz. 718 z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

Informacje na temat dostępu do Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej (w tym: Ministra Zdrowia) publikuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pod adresem http://www.cokprm.gov.pl w działach: "Wydawnictwa drukowane" i "Wydawnictwa elektroniczne". Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm są dostępne na stroniehttp://www.sejm.gov.pl/prace/prace.html w dziale "Proces legislacyjny". Teksty rozporządzeń wydanych przez Ministra Zdrowia są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem http://www.mz.gov.pl

Zadania i zasady działania samorządu aptkarskiego

Samorząd aptekarski – zadania i zasady działania.

 1. Zadaniem samorządu aptekarskiego jest w szczególności:
  • reprezentowanie zawodu aptekarza i obrona jego interesów;
  • troska o zachowanie godności i niezależności zawodu;
  • kodyfikowanie, krzewienie i strzeżenie zasad etyki i deontologii zawodowej;
  • integracja środowiska zawodowego;
  • sprawowanie pieczy i nadzoru nad wykonywaniem zawodu;
  • współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi i samorządami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach związanych wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego;
  • współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
  • prowadzenie działalności samopomocowej oraz innych form pomocy materialnej dla członków samorządu i ich rodzin;
  • zajmowanie stanowiska w sprawach organizacji ochrony zdrowia i gospodarki produktami leczniczymi;
  • wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.
 2. Zadania określone w pkt. 1 samorząd aptekarski wykonuje w szczególności przez:
  • stwierdzenie prawa wykonywania zawodu aptekarza ;
  • prowadzenie rejestru farmaceutów;
  • współdziałanie w sprawach specjalizacji zawodowej;
  • udział w komisjach konkursowych na stanowiska określone w odrębnych przepisach;
  • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących produktów leczniczych, aptek i wykonywania zawodu aptekarza oraz występowanie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej;
  • wydawanie opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwoleń na prowadzenie aptek lub hurtowni;
  • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego farmaceutów i techników farmaceutycznych;
  • prowadzenie badań dotyczących służb farmaceutycznych i wykonywania zawodu aptekarza;
  • występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb aptekarskich;
  • sprawowanie sądownictwa dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej aptekarzy oraz sądownictwa polubownego;
  • prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej i zarządzanie majątkiem izby.

_____________________________
Podstawa prawna:
Art. 7 Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (tekst jednolity Dziennik Ustaw 2016 poz.1496) 

 

udostępnij artykuł