Informacja dla farmaceutów szpitalnych w sprawie przepisów prawnych

2020-10-01

Informacja dla farmaceutów szpitalnych w sprawie przepisów prawnych
Informacja dla farmaceutów szpitalnych w sprawie przepisów prawnych obowiązujących osoby pracujące w szpitalach opracowana przez Krystiana Szulca – radcę prawnego Śląskiej Izby Aptekarskiej.
Z poważaniem
Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk
***


Należy wskazać, że inna jest sytuacja kierownika apteki szpitalnej, a inna magistra farmacji pracującego w aptece szpitalnej (dotyczy też działów farmacji szpitalnej).

1. Kierownik apteki szpitalnej, zgodnie z art. 86 i nast. ustawy Prawo farmaceutyczne, pracuje w placówce, której nazwa jest zastrzeżona dla działalności w tym artykule wskazanych. Obowiązki te należy rozpatrywać w związku z art. 88 ust. 5 na podstawie art. 93.
Powyższe przepisy jasno precyzują obowiązki kierownika apteki szpitalnej, zgodnie z zawartą umową o pracę, jeżeli w umowie jest zapisane, że dotyczy stanowiska „kierownik apteki szpitalnej”. Zgodnie z art. 29 par. 1 p. 1 KP – jest to określenie rodzaju pracy. Szczegółowy zakres może być zawarty w załączniku do umowy, ale nie powinien obejmować czynności, do których magister farmacji nie posiada zawodowego przygotowania i wiedzy np. prowadzenie księgowości.
Oczywiście na pracownika pracodawca może nałożyć jeszcze inne obowiązki, ale nie mogą one być sprzeczne z zakresem obowiązków wynikających z przepisów i wymagać wiedzy, której farmaceuta z racji wykształcenia posiadać nie musi.

2. Sprawy sporne dotyczące np. udziału kierownika apteki szpitalnej w komisjach przetargowych powinno się rozwiązywać w ten sposób, że farmaceuta merytorycznie (pod względem farmaceutycznym) może brać udział w przetargach lub przygotować dokumenty. Nie musi on jednak odpowiadać za formalny przebieg przetargu lub zgodność przygotowanych dokumentów z wymogami przetargu, oczywiście w zakresie swojej wiedzy, a nie np. załączników, oświadczeń formalnych itp. W pozostałym zakresie, za sprawy nie związane z wiedzą farmaceuty, winien odpowiadać inny – fachowy w zakresie przetargów – pracownik.

3. Przypominam, że zgodnie z art. 42 par. 4 KP pracodawca może, na nie więcej niż 3 miesiące w roku, powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy, ale praca ta musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika.

4. Wyjaśniam ponadto, że jeżeli w szpitalu (innej jednostce) jest fachowa obsługa prawna (radca prawny lub adwokat), to w pierwszej kolejności wszelkie pytania i wątpliwości powinien kierownik apteki szpitalnej kierować do niego (najlepiej np. mailowo, aby mieć potwierdzenie). Radca prawny Izby Aptekarskiej oczywiście jest do dyspozycji farmaceutów pracujących w szpitalach np. w zakresie prawa pracy, ale nie może wchodzić w kompetencje radcy prawnego szpitala, gdyż jest to niezgodne z zasadami etyki i deontologii zawodowej i może za to być ukarany dyscyplinarnie.

5. Farmaceuta apteki szpitalnej, nie będący kierownikiem apteki, ma podobne obowiązki, jak farmaceuta w aptece otwartej. Jako osoba posiadająca samodzielne prawo wykonywania zawodu odpowiada za te czynności, które osobiście wykonuje, ewentualnie za nadzór na innym personelem fachowym, jeżeli taki nadzór został powierzony i jest zgodny z kwalifikacjami magistra farmacji czyli, np. nie można powierzyć magistrowi farmacji zatrudnionemu w aptece nadzoru nad pracą osób w laboratorium.

6. Zwracam uwagę, że wiele spraw może być uregulowanych w regulaminie pracy obowiązującym w danym zakładzie pracy. Jeżeli te zapisy budzą wątpliwości, w zakresie np. obowiązków farmaceuty lub kierownika, muszą być badane indywidualnie.

Powyższe informacje są wyrazem poglądów autora na omawiane zagadnie.

Dla lepszego zrozumienia poniżej zamieszczam kilka ważnych przepisów.

Z poważaniem
Krystian Szulc
Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej
 
Ustawa Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944):

Art. 93. [Kierownik apteki szpitalnej i zakładowej]
1. W aptece szpitalnej oraz zakładowej ustanawia się kierownika apteki.
2. Do kierownika apteki szpitalnej lub zakładowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 88 ust. 2-5.

Art. 88                    
2. Kierownikiem apteki może być farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, który ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.
2a. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Kierownik apteki wyznacza, na czas swojej nieobecności, farmaceutę, o którym mowa w ust. 1, do jego zastępowania, w trybie określonym w art. 95 ust. 4 pkt 5.
5. Do zadań kierownika apteki należy:
1) organizacja pracy w aptece, polegająca między innymi na przyjmowaniu, wydawaniu, przechowywaniu i identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych, prawidłowym sporządzaniu leków recepturowych i leków aptecznych oraz udzielaniu informacji o lekach;
2) nadzór nad praktykami studenckimi oraz praktykami techników farmaceutycznych;
3) przekazywanie Prezesowi Urzędu informacji o niepożądanym działaniu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego;
4) przekazywanie organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym lub został sfałszowany;
5) zakup produktów leczniczych, wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz ich wydawanie zgodnie z art. 96;
5a) zakup środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w stosunku do których wydano decyzję o objęciu refundacją, wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz ich wydawanie zgodnie z art. 96;
6) prowadzenie ewidencji zatrudnionych w aptece osób wymienionych w art. 90;
7) przekazywanie okręgowym izbom aptekarskim danych niezbędnych do prowadzenia rejestru farmaceutów przewidzianego ustawą o izbach aptekarskich;
8) wstrzymywanie lub wycofywanie z obrotu i stosowania produktów leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu;
9) wyłączne reprezentowanie apteki względem podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych w zakresie zadań realizowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320):
Art. 42
§4.
Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.
Autor: Piotr Kaczmarczyk
 

udostępnij artykuł