UCHWAŁA SKŁADKOWA

Na posiedzeniu Okręgowej Rady Aptekarskiej ŚOIA w dniu 12 stycznia 2023 r. Rada po wnikliwych analizach podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie składek członkowskich.
Rada kierując się rekomendacją wynikającą z uchwały VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 31 stycznia 2016 r. (wskazującą na konieczność ujednolicenia wysokości składek członkowskich w okręgowych izbach aptekarskich), zasadą równego statusu członków Izby, bieżącą sytuacją gospodarczą, w tym w szczególności rosnącymi kosztami funkcjonowania Izby i wzrostem wysokości składki odprowadzanej za każdego farmaceutę do Naczelnej Izby Aptekarskiej, podjęła decyzję o ujednoliceniu składek naszych członków.
Była to decyzja trudna, dyskutowana i odkładana wielokrotnie, tym niemniej konieczna.
Zgodnie z uchwałą nr 08/519/F/2023 z dnia 12-01-2023 ustala się miesięczną składkę członkowską w naszej Izbie w wysokości:
a) 80 zł dla farmaceuty (niezależnie od sprawowanej funkcji i miejsca pracy;
b) 15 zł dla farmaceuty niewykonującego zawodu, posiadającego uprawnienia emerytalne/rentowe;
c) 10 zł dla farmaceuty niewykonującego zawodu w Polsce, który zgłosił długotrwały pobyt poza granicami kraju.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r.

 

UCHWAŁA Nr 08/519/F/2023

z dnia 2023-01-12

Okręgowej Rady Aptekarskiej

Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Koszalinie

w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej

§ 1

1. Ustala się miesięczną składkę członkowską farmaceutów – członków Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie w wysokości:

a) 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych) – dla farmaceuty, niezależnie od miejsca wykonywania zawodu i charakteru umowy, na podstawie której wykonuje zawód tj. we wszelkich formach wskazanych w ustawie o zawodzie farmaceuty i innych przepisach ustawowych; w tym jako wspólnik/udziałowiec/akcjonariusz spółki osobowej lub kapitałowej prawa cywilnego lub handlowego, posiadającej zezwolenie na prowadzenie apteki, punktu aptecznego, hurtowni, niezależnie od wielkości wkładu lub liczby posiadanych udziałów lub akcji;

b) 15,00 zł (piętnaście złotych) – dla farmaceuty posiadającego uprawnienia emerytalne lub rentowe, który nie wykonuje zawodu w żadnej formie;

c) 10,00 zł (dziesięć złotych) – dla farmaceuty, który nie wykonuje zawodu w kraju i zgłosił długotrwały pobyt poza granicami Polski.

2. Obowiązkiem zapłaty składek członkowskich są objęci wszyscy członkowie Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie posiadający prawo wykonywania zawodu farmaceuty.

3. Ustala się, że obowiązek opłacania składki członkowskiej trwa również w trakcie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą (art. 92 kodeksu pracy) oraz w trakcie przebywania na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, a także za okres pobierania zasiłku opiekuńczego, zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego.

4.O wszelkich okolicznościach mających wpływ na wysokość składki (przejście na emeryturę lub rentę, pobyt za granicą) farmaceuta jest zobowiązany poinformować w formie pisemnej lub elektronicznej Środkowopomorską Okręgową Izbę Aptekarską w Koszalinie, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

§ 2

1.Należne składki członkowskie płatne są do 15 dnia każdego miesiąca – przelewem na rachunek bankowy Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie Nr 37 1750 0012 0000 0000 3738 2558, lub gotówką w biurze Izby.

2.Obowiązek opłacania składki członkowskiej powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpił wpis do rejestru członków Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie.

3.Farmaceuta zamierzający skreślić się z rejestru członków Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie zobowiązany jest do zapłaty składki w pełnej wysokości również za miesiąc, w którym zgodnie ze złożonym wnioskiem ma nastąpić skreślenie.

§ 3

1.Terminowe opłacanie składek członkowskich jest obowiązkiem członka Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie. Nieopłacone w terminie składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 66 ustawy o izbach aptekarskich).

2. Zaległość z tytułu nieopłaconych składek członkowskich nie podlega umorzeniu.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek farmaceuty, spłata zaległości z tytułu składek członkowskich może zostać odroczona lub rozłożona na raty. Decyzję podejmuje każdorazowo Okręgowa Rada Aptekarska po rozważeniu okoliczności danego przypadku.

4.Nieopłacenie składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące skutkuje skreśleniem z rejestru farmaceutów (art. 8f ust. 1 pkt 5 ustawy o izbach aptekarskich).

§ 4

Niniejsza uchwała podlega opublikowaniu na stronie internetowej Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Skarbnikowi Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie.

§ 6

Traci moc uchwała Okręgowej Rady Aptekarskiej Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie nr 109/326/F/2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie składek członkowskich.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r.

 

 

udostępnij artykuł