Polisa OC i Ochrony Prawnej Członków Izby

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska SA,
przypomina, że od wielu lat kontynuowana jest polisa grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszystkich członków Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie.
Przedmiotem ubezpieczenia, jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim, w związku z działaniem lub  zaniechaniem,  podczas wykonywania zawodu farmaceuty, jak również podczas praktyk studenckich i staży oraz posiadania mienia służącego do wykonywania tej działalności.
Mając na uwadze powyższy zakres ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Farmaceuty, informujemy, że w związku ze zmianami w ustawie o zawodzie farmaceuty od 16/04/2021r, polisa obejmuje również szkody związane z wykonywaniem działalności leczniczej  wynikającej ze sprawowania opieki farmaceutycznej i udzielaniem usług farmaceutycznych.
Ponadto, działalność lecznicza farmaceuty, zgodnie z Rozporządzeniem MZ , to również, wykonywanie szczepień przeciwko covid-19, po odpowiednim przeszkoleniu.
Dodatkowo, zakres ubezpieczenia został rozszerzony o Ochronę Prawną wszystkich członków ŚOIA w Koszalinie, na sumę ubezpieczenia 50.000 PLN z następującym zakresem:
– ochrona prawna przed dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko Ubezpieczonemu w życiu zawodowym,
– ochrona prawna w zakresie sporów z NFZ,
– ochrona prawna w zakresie sporów z ZUS,
– ochrona prawna w sprawach karnych w życiu zawodowym;
– Telefoniczna Asysta Prawna obejmuje świadczenia określone w § 5 ust. 1.

Teresa Stanisławska
Dyrektor Oddziału w Koszalinie
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
75-820 Koszalin, ul. Konstytucji 3 Maja 7
Tel. 94 343 53 40

CENTRUM KLIENTA INTER
tel. 801 803 000

udostępnij artykuł