Informacja w sprawie ochrony prawnej dla farmaceutów podczas wykonywania czynności zawodowych

Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie informuje, że z dniem 12 lipca 2022 roku wszedł w życie przepis art. 35a ustawy o zawodzie farmaceuty w brzmieniu:
Farmaceuta podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym czynności, o których mowa w art. 4 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 4 i 6, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
Powyższa regulacja oznacza, że ochroną prawną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego objęty jest farmaceuta podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym następujących czynności zawodowych:
– świadczenia usługi opieki farmaceutycznej (art.4 ust.2),
– wydawania produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (art.4 ust.3 pkt 1),
– przeprowadzania wywiadu farmaceutycznego (art.4 ust.3 pkt 3),
– udzielania porady farmaceutycznej (art.4 ust.3 pkt 4),
– wykonywania pomiaru ciśnienia krwi (art.4 ust.3 pkt 6).
Objęcie ochroną farmaceutów –  jak dla funkcjonariusza publicznego – oznacza zwiększony reżim odpowiedzialności za czyny skierowane przeciwko farmaceucie wykonującemu zawód w aptece ogólnodostępnej lub w punkcie aptecznym podczas pełnienia ww. czynności.
Na analogicznych zasadach ustawodawca od dnia 12 lipca 2022 r. wprowadził również ochronę dla techników farmaceutycznych wykonujących czynności w aptece lub w punkcie aptecznym i mających bezpośredni kontakt z pacjentem – art.91a ustawy Prawo farmaceutyczne:
 Technik farmaceutyczny podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym czynności, o których mowa w art. 91, lub innych czynności związanych z produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi, wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

udostępnij artykuł